5. Lorenca līkne

Lorenca līkne grafiski parāda valsts iedzīvotāju sadalījumu pēc to ienākuma lieluma. To veido, uz vienas koordinātu ass atzīmējot ienākumu saņēmēju (ģimeņu) daudzumu procentos, bet uz otras — viņu ienākumus procentos no kopējās ienākumu summas valstī. To var izmantot ienākumu sadales analīzē. [4]

Lorencs 1

3. attēls. Lorenca līkne[13,21]

4. attēlā redzams Lorenca līknes piemērs.

Lorencs 2

4.attēls Lorenca līkne pēc individuālajiem personīgā patēriņa izdevumiem atšķirīgām rasēm Dienvidāfrikā 1993. gadā [1a., 161.]

Var redzēt, ka starp melnādainajiem ir lielāka nevienlīdzība nekā starp baltādainajiem. Grafiks parāda, ka nabadzīgākie 20% saņem tikai 3% no personīgā patēriņa izdevumiem, nabadzīgākie melnādainie 20% saņem tikai 5% no tā, ko saņēmuši visi melnādainie, un nabadzīgākie baltādainie 20% saņem 7.5% no tā, ko saņēmuši visi baltādainie. [1., 160.]