1. Nodokļa definīcijas

 Nodokļu sistēmas izveidošanās laiks ir saistīts ar sabiedrības sadalīšanos sociālajās grupās un valsts, kā sabiedrības organizācijas institūta rašanos. Kā sabiedriskā produkta sadales un pārdales elements nodokļi un to veidi atspoguļo sociāli ekonomisko formāciju dominantes. Ar nodokli zinātnieki plašākā nozīmē saprot obligāto, bez atlīdzības maksājumu, kuram nav soda vai kompensācijas rakstura. [1, 42].

Definīcijas:

1. Nodoklis – ar likumu noteikts bezatlīdzības maksājums – no vienas puses, nosaka nodokļa kā obligāta maksājums imperatīvu, ar likumdevēja varu noteikto raksturu, no otras puses ierobežo izpildvaras tiesības.

2. Nodoklis – obligāts maksājums naudā – parasti nav pieļaujams maksājumus veikt natūrā.

3. Nodoklis – obligāts maksājums budžetā – par nodokli nav uzskatāmi maksājumi, kuriem ir obligāts raksturs, taču nav noteikts tā adresāts – obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas veidi ( īpašuma civiltiesiskā apdrošināšana, OCTA) [1, 43].

4. Nodoklis ir ar likumu noteikts obligāts maksājums, kuru iekasē valsts no fiziskām un juridiskām personām. [11, 201]

5. Nodoklis - ar likumu noteikts obligāts maksājums valsts budžetā vai pašvaldību budžetos (pamatbudžetā vai speciālajos budžetos), kas nav maksājums par noteiktas preces iegādi vai pakalpojuma saņemšanu un nav soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas maksājums, kā arī nav maksājums par valsts kapitāla vai tā daļas izmantošanu. Minētais termins piemērojams arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. [9]

6. No ekonomiskā viedokļa, nodokļi ir ekonomisko resursu sadales, nacionālā ienākuma pārdales un makroekonomiskās stabilizācijas līdzeklis, kas atspoguļo reāli eksistējošās ekonomiskās un finanšu attiecības [1, 43].