4. Uzdevumi –pārbaudi sevi pats

1. uzdevums. Sadaliet aktīvos un pasīvos sekojošos posteņus, apzīmējot tos ar burtiem A un P (atbilde ir sniegta):

- ražošanas iekārtas -A

- transporta līdzekļi- A

- pamatkapitāls- P

- uzņēmuma parādi par precēm piegādātājiem - P

- norēķini par nodokļiem (saistības pret budžetu) - P

- aizņēmums no bankas -P

- ēkas un būves - A

- nauda bankas kontā - A

- preču krājumi noliktavā- A

- nauda uzņēmuma kasē- A

- peļņa -P

- debitori (pircēju parādi) - A

2. uzdevums. Sastādiet bilanci:

- pašu kapitāls-36000

- iekārtas – 18500

- izejvielu krājumi – 2500

- transporta līdzekļi – 6300

- debitori- 2650

- preču krājumi – 3500

- nauda bankas kontā- 3550

- kreditori - ?

Atbilde.

Aktīvs

Pasīvs

iekārtas – 18500

pašu kapitāls-36000

izejvielu krājumi – 2500

kreditori- 1000

transporta līdzekļi – 6300

debitori- 2650

preču krājumi – 3500

nauda bankas kontā- 3550

Kopā aktīvs 37000

Kopā pasīvs 37000

3. uzdevums. Vai sekojošie apgalvojumi ir pareizi? (atbildes ir sniegtas)

Uzņēmuma bilances aktīvs dod informāciju par:

- uzņēmuma līdzekļu stāvokli -jā

- kreditoru parādu stāvokli- nē

- uzņēmuma neto apgrozījumu- nē

- uzņēmuma līdzekļu avotiem- nē

- apgrozāmo līdzekļu apjomu - nē

- pamatkapitāla lielumu- nē

- uzņēmuma izdevumiem- nē.

Uzņēmuma bilances pasīvs dod informāciju par:

- nesamaksātiem nodokļiem - jā

- uzņēmuma ieņēmumiem -nē

- uzņēmuma peļņu - jā

- uzņēmuma ieguldījumiem vērtspapīros - nē

- pircēju parādiem - nē

- uzņēmuma ilgtermiņa ieguldījumiem – nē.