3. Kopsavilkums.

Bilances aktīvā uzrāda līdzekļus, kas pieder uzņēmumam.

Bilances aktīvs:

Ilgtermiņa ieguldījumi

 • nemateriālie ieguldījumi
 • pamatlīdzekļi
 • ilgtermiņa finansu ieguldījumi

Apgrozāmie līdzekļi

 • krājumi
 • debitori
 • vērtspapīri un līdzdalība kapitālā
 • nauda

Bilances pasīvā uzrāda uzņēmuma saistības pret īpašniekiem (pašu kapitāls) un kreditoriem

Bilances pasīvs:

Pašu kapitāls

 • statūtu kapitāls(pamatkapitāls)
 • rezerves
 • nesadalīta peļņa

Uzkrājumi

Kreditori

 • ilgtermiņa saistības
 • īstermiņa saistības