1. Bilance, tās raksturojums

Šī pārskata forma atspoguļo uzņēmuma finansiālo stāvokli pārskata gada beigās (uz datumu).

Bilances pamatā ir formula:

Līdzekļi = Pašu kapitāls + Saistības pret kreditoriem

1. tabula. Bilances sastāvs

Aktīvs:

Pasīvs:

Ilgtermiņa ieguldījumi

Pašu kapitāls

 • nemateriālie ieguldījumi
 • statūtu kapitāls(pamatkapitāls)
 • pamatlīdzekļi
 • rezerves
 • ilgtermiņa finansu ieguldījumi
 • nesadalīta peļņa

Apgrozāmie līdzekļi

Uzkrājumi

 • krājumi

Kreditori

 • debitori
 • ilgtermiņa saistības
 • vērtspapīri un līdzdalība kapitālā
 • īstermiņa saistības
 • nauda