6. Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts

  1. Komerclikums -http://www.likumi.lv/doc.php?id=5490, -skatīts 2010. 24. aprīlī
  2. Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums http://www.likumi.lv/likumi.php?order=alpha&sort_by=title&set_filter_char=K&sort_dir=asc,- skatīts 2010. 24. aprīlī
  3. Lursoft statistika - http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Registreto-un-likvideto-Uznemumu-registra-un-Komercregistra-subjektu-sadalijums-pec-to-uznemejdarbibas-formas&id=21, skatīts 2010.24. aprīlī
  4. Likums "Par uzņēmējdarbību"- http://www.likumi.lv/doc.php?id=72601,-skatīts 2010. 3.maijā.
  5. Latvijas Republikas Ekonomikas Ministrija.-http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=17800,- skatīts 2010. -10.maijā.
  6. Komercdarbības tiesisko formu klasifikācija.: http://www.macies.celotajs.lv/publ/learn/howtostart-lv/html/ch01s04.html –Skatīts 15.05.2010.