5. Jautājumi - pārbaudi sevi pats!

1. Kādi likumi regulē uzņēmejdarbību Latvijas Republikā?

2. Kādas uznēmējdarbības formas nosaka Komerclikums?

3. Vai dibinot uzņēmumu ir nepieciešams ierakstīt to komercreģistrā? Vai dažādām uzņēmējdarbības formām dibināšanas procedūrā nepieciešamie dokumenti ir atšķirīgi vai vienādi?

4. Kas ir personālsabiedrības? Vai personālsabiedrībām ir noteikts pamatkapitāls?

5. Kas ir kapitālsabiedrības?

6. Ar ko Sabiedrība ar ierobežotu atbildību atšķīrās no akciju sabiedrības?

7. Kā notiek peļņas sadale dažādās uznēmējdarbības formās?

8. Kura uzņēmējdarbības forma paredz vislielāko atbildību par savām saistībām?

9. Kādu pamatkapitālu komerclikums nosaka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, ņemot vērā jaunus grozījumus Komerclikumā?

Tests (pareizas atbildes ir pasvītrotas)

1. Kurš no komersantiem uzņemas pilnu materiālu atbildību?

a. individuālais komersants;

b. sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

c. komanditsabiedrība;

d. akciju sabiedrība.

2. Kas ir individuālais komersants (IK)?

a. fiziska persona, kura gūst ienākumus;

b. fizisku personu apvienība, kura ierakstīta komercreģistrā;

c. fiziska persona, kura ierakstīta komercreģistrā.

3. Kādā gadījumā fiziskai personai jāreģistrējas komercreģistrā kā individuālajam komersantam?

a. gada apgrozījums pārsniedz 20000 Ls, nodarbināti vairāk nekā 10 darbinieki;

b. gada apgrozījums pārsniedz 10000 Ls, nodarbināti vairāk nekā 5 darbinieki;

c. gada apgrozījums pārsniedz 20000 Ls, nodarbināti vairāk nekā 5 darbinieki.

4. Kā individuālais komersants atbild par savām saistībām?

a. ar visu savu mantu;

b. ar komercdarbībai nodalītu mantu;

c. atbild tikai par nodokļiem.

5. Vai SIA ir atklāta kapitālsabiedrība?

a. 

b. 

6. Dibinot SIA, vienas kapitāla daļas vērtību nosaka

a. sabiedrības dibinātāji;

b. Komerclikums;

c. komercreģistra eksperts;

d. uzņēmuma kreditori.

7. SIA dibinātājs atbild un riskē

a. ar visu savu īpašumu;

b. ar uzņēmumā ieguldīto īpašumu;

c. ar savu peļņas daļu;

d. ar savu algu.

8. SIA peļņu sadala

a. visiem dalībniekiem vienādās daļās;

b. katram dalībniekam proporcionāli viņa ieguldījumam;

c. dalībniekiem savstarpēji vienojoties;

d. katram dalībniekam proporcionāli viņa ieguldītajam darbam.

9. Personālsabiedrības veids, kurā visiem dalībniekiem ir vienādas tiesības, un visi dalībnieki uzņemas pilnu un solidāru atbildību par sabiedrības saistībām, ir

a. komandītsabiedrība;

b. SIA;

c. akciju sabiedrība;

d. pilnsabiedrība.

10. Kāda ir pilnsabiedrības personu atbildība pret kreditoriem?

a. ierobežota;

b.  neierobežota.

11. Kā sadala peļņu pilnsabiedrībā?

a. atbilstoši sabiedrībā ieguldītām daļām;

b. atbilstoši veiktā darba apjomam.

12. Vai AS ir kapitālsabiedrība?

a. 

b. 

13. Bankas minimālais dibināšanas pamatkapitāls ir:

a. 25 000,- LVL

b. 5 000 000,- LVL

c. 5 000 000,- EUR

14. Visas ziņas par jauna uzņēmuma reģistrēšanu tiek publicēti laikrakstā:

a. „Diena”

b. „Latvijas Neatkarīgā avīze”

c. „Latvijas Vēstnesis”