1. Uzņēmējdarbības formas

1.4. Kapitālsabiedrības

Kapitālsabiedrība ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļu vai akciju nominālvērtību kopsummas. Kapitālsabiedrība iekļauj sevī:
  • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(SIA) - slēgta sabiedrība, kuras daļas nav publiskās apgrozības objekts;
  • Akciju sabiedrība(AS) - atklāta sabiedrība, kuras daļas (akcijas) var būt publiskās apgrozības objekts. [1; 134.pants]

Dibināšana -

Dibinot sabiedrību, dibinātāji veic šādas darbības:
1) izstrādā un paraksta sabiedrības dibināšanas dokumentus (līgums un statūti);
2) izveido sabiedrības pārvaldes institūcijas un, ja tas ir sabiedrībā paredzēts, ieceļ revidentu;

3) apmaksā pamatkapitālu noteiktā apmērā, organizē dibinātāju naudas iemaksu noguldīšanu bankā un saņem izziņu par izdarīto ieguldījumu;
4) organizē mantiskā ieguldījuma novērtēšanu (ja tiek izdarīts mantiskais ieguldījums);
5) samaksā valsts nodevu par ierakstīšanu komercreģistrā un maksu par reģistra ierakstu izsludināšanu;
6) iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu. [1; 141.pants]

Dibināšanas līgumā norāda:
1) ziņas par dibinātājiem:
a) fiziskai personai— vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu,
b) juridiskajai personai — nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, tā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, amatu un dzīvesvietu, kurš juridiskās personas vārdā paraksta dibināšanas līgumu;
2) sabiedrības firmu;
3) sabiedrības pamatkapitāla lielumu, daļu skaitu un nominālvērtību;
4) katra dibinātāja parakstītā pamatkapitāla un līdz reģistrācijai apmaksājamā pamatkapitāla lielumu, apmaksas kārtību un termiņus;
5) katram dibinātājam pienākošos daļu skaitu atbilstoši tā parakstītā pamatkapitāla daļai;
6) to daļu skaitu un nominālvērtību summu, kuras, dibinot sabiedrību, tiek apmaksātas ar mantisko ieguldījumu, norādot katru mantiskā ieguldījuma priekšmetu un katras tās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, kura uzņemas saistības izdarīt mantisko ieguldījumu;
7) dibināšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un segšanas kārtību;
8) jebkurus īpašus pienākumus, tiesības vai priekšrocības, kas sabiedrības dibināšanas laikā piešķirtas personai, kura piedalījusies sabiedrības dibināšanā;
9) sabiedrības valdes locekļu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu;
10) sabiedrības padomes locekļu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu (ja sabiedrībai ir padome);
11) revidenta vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, ja revidents ir sabiedrībā paredzēts;
12) citus noteikumus, ko dibinātāji uzskata par būtiskiem un kas nav pretrunā ar likumu. [1;143.pants]

Sabiedrības statūtos norāda:
Sabiedrības firmu, sabiedrības darbības termiņu vai mērķi, pamatkapitāla lielumu, daļu skaitu un nominālvērtību, sabiedrības valdes skaitlisko sastāvu, nosakot valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi, sabiedrības padomes skaitlisko sastāvu, īpašus daļu atsavināšanas noteikumus (ja tādi paredzēti) un citu būtiskus noteikumus. Papildus norada dažādas akciju kategorijas, sabiedrības galvenos komercdarbības veidus. [1; 144.pants]