7. Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts

 1. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Grāmatvedības pamati. Rīga: Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2007. 100 lpp.
 2. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība. Rīga: Izglītības soļi, 2004. 246 lpp.
 3. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2003. 366 lpp.
 4. Andžāne V. Ievads finansu grāmatvedībā. Rīga: LU EVF Grāmatvedības institūts, 2004. 27 lpp.
 5. Benze J. Finansu grāmatvedība. Rīga: Auditorfirma „Grāmatvēdis”.1998. 322 lpp.
 6. Finanšu grāmatvedība, mācību līdzeklis, ISBN- 15-615-X
 7. Pavloviča A., Grebenko M. Grāmatvedība. Komerczinības vidusskolēniem, 2003. 227 lpp.
 8. Elektroniskais resurss –www.wikipedia.lv
 9. Elektroniskais resurss –www.ib.swedbank.lv
 10. Elektroniskais resurss –www. rlfinanses.lv
 11. Elektroniskais resurss –www. rlfinanses.lv
 12. Elektroniskais resurss –www. termini.lza.lv
 13. Elektroniskais resurss –www. atlants.lv
 14. Elektroniskais resurss –www. gudrinieks.lv
 15. Elektroniskais resurss –www. lursoft.lv