6. Jautājumi un uzdevumi - pārbaudi sevi pats!

 1. Kas ir grāmatvedība?
 2. Kādas iedaļas ietilpst bilancē?
 3. Ko parāda bilances pasīvs/aktīvs?
 4. Kāds ir bilances vienādojums?
 5. Kur atspoguļo uzņēmuma neto apgrozījumu?
 6. Ko parāda peļņas vai zaudējumu aprēķins?
 7. Kurā pārskatā var redzēt uzņēmuma tīro peļņu?
 8. Kas ir uzņēmuma grāmatvedības peļņa?
 9. Kas ir uzņēmuma ekonomiskā peļņa?
 10. Ar ko atšķiras uzņēmuma grāmatvedības un ekonomiskā peļņa?

Uzdevumi risināšanai.

1.Uzdevums.

Sagrupēt atsevišķi saimnieciskos līdzekļus un to finansējuma avotus pēc šādas klasifikācijas:

I.Ilgtermiņa ieguldījumi

II. Apgrozāmie līdzekļi

III. Pašu kapitāls

IV. Uzkrājumi

V.Kreditori (saistības)

Dati uzdevuma veikšanai:

SIA „G&S” uz 200X. gada 31. decembri bija šādi posteņi (Ls):

Pozīcijas nosaukums

Summa

Atbilde

1. Darbgaldi

10 740

I- pamatlīdzekļi

2. Ražošanas ēkas

70 000

I -pamatlīdzekļi

3. Pamatmateriāli

9 720

II -krājumi

4. Transporta līdzekļi

7 500

I- pamatlīdzekļi

5. Bankas aizņēmums

31 480

V kreditori

6. Ražošanas un saimnieciskais inventārs

7 320

II- krājumi

7. Parādi piegādātājiem

9 720

V- kreditori

8. Nepabeigtie izstrādājumi

4 660

II-krājumi

9. Noguldījumi bankas norēķinu kontā

14 620

II- naudas līdzekļi

10. Izejvielas

7 340

II- krājumi

11. Pircēju parādi

3 500

II- debitori

12. Administratīvā ēka

4 000

I- pamatlīdzekļi

13. Naudas līdzekļi kasē

960

II-naudas līdzekļi

14. Palīgmateriāli

8 320

II- krājumi

15. Gatavā produkcija

5 600

II- krājumi

16. Automašīnas

61 500

I- pamatlīdzekļi

17. Pamatkapitāls

170 000

III- pašu kapitāls

18. Pārskata gada nesadalītā peļņa

4 580

III- pašu kapitāls

 

2.uzdevums

Tests (pareizās atbildes ir pasvītrotas)

 1. Kurš no sekojošiem apstiprinājumiem ir pareizs?
 1. Aktīvi – Pašu kapitāls = Saistības pret kreditoriem
 1. Saistības + Kapitāls = Aktīvi
 2. Saistības + Aktīvi = Kapitāls
 3. Aktīvi – Saistības pret kreditoriem = Pašu kapitāls

 1. Kurš no sekojošiem posteņiem nav aktīvs?
 1. Ēkas
 1. Naudas atlikums kasē
 2. Debitori
 3. Aizņēmums no privātpersonas – tas ir saistības pret kreditoriem

 1. Kurš no sekojošiem posteņiem ir saistības pret kreditoriem?
 1. Iekārtas
 1. Parādi piegādātājiem
 2. Transporta līdzeklis
 3. Nauda norēķinu kontā

 1. Kurš no sekojošiem apgalvojumiem ir pareizs?
 1. Peļņa ir uzņēmuma aktīvi
 1. Peļņa samazina uzņēmuma pašu kapitālu
 2. Pašu kapitāls veidojas tikai no peļņas
 3. Peļņa palielina kapitālu

 1. Kurš no sekojošiem posteņiem atrodas Peļņas vai zaudējumu aprēķinā?
 1. Pamatlīdzekļi
 1. Nauda
 2. Neto apgrozījums
 3. Kreditori (saistības pret kreditoriem)

 1. Kur var redzēt uzņēmuma tīro peļņu?
 1. Bilances pasīvā
 1. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā
 2. Bilances pasīva un PZA
 3. Bilances aktīvā

3. Uzdevums

Atrast kļūdas posteņu klasifikācijā! Kļūdas ir atzīmētas pie posteņu nosaukumiem.

Aktīvi

Pasīvi

Pamatkapitāls

Patenti, licences – aktīvs!

Zeme

Ilgtermiņa aizņēmums bankā

Inventārs

Ēkas – aktīvs!

Nesadalīta pelņa- pasīvs!

Pārējie debitori- aktīvs!

Gatava produkcija

Nesamaksātie nodokļi

Norēķinu konts bankā

Citi uzkrājumi

Nesamaksāta darba alga- pasīvs!

(saistības pret darbiniekiem)

Nauda kasē – aktīvs!