5.Kopsavilkums.

Grāmatvedība ir process, kas nosaka, mēra un dara zināmu finansiālo informāciju, lai dotu iespēju šīs informācijas lietotājiem pieņemt lēmumus un spriedumus.

Bilance – finanšu pārskats, kas parāda uzņēmuma līdzekļu, pašu kapitāla un saistību apmēru naudas izteiksmē noteiktā datumā.

Bilances shēma


Aktīvs
Pasīvs
1. Ilgtermiņa ieguldījumi
3. Pašu kapitāls
2. Apgrozāmie līdzekļi
4. Uzkrājumi

5. Kreditori

Bilances vienādojums: Aktīva kopsumma = Pasīva kopsumma, vai nu:

Aktīva kopsumma =Pašu kapitāls + Kreditori (saistības pret kreditoriem)

Tas nozīme, ka līdzekļiem, kas pieder uzņēmumam, jābūt finansētiem vai nu īpašniekiem vai ar aizņēmumiem (saistībām). [4., 11.]

Aktīvi – uzņēmuma līdzekļi, jeb tas, kas pieder uzņēmumam.

Aktīvi sastāv no:

· Ilgtermiņa ieguldījumiem (šos aktīvus izmanto vairāk, nekā 1 gadu),tie ir:

o nemateriālie aktīvi –licences, patenti, preču zīmes;

o materiālie aktīvi (pamatlīdzekļi) - zeme, iekārtas, mašīnas, būves, celtnes;

o finanšu aktīvi (ilgtermiņa finanšu ieguldījumi)- uzņēmumam pieder citu uzņēmumu kapitāla daļas, vai tas ir aizdevis naudu citiem uzņēmumiem uz laiku, kurš pārsniedz 1 gadu.

· Apgrozāmiem līdzekļiem (šos aktīvus izmanto 1 gada laikā), tie ir:

o krājumi (izejvielas, materiāli, produkcija pārdošanai, kas stāv noliktavā);

o debitori (uzņēmuma preču un pakalpojumu pircēji, kas vēl nav samaksājušie par saņemtām precēm vai pakalpojumi- uzņēmuma parādnieki.

o uzņēmuma finanšu aktīvi- citu uzņēmumu vai valsts vērtspapīri, jo tos turēs ne ilgāk par 1 gadu, vai īstermiņa (līdz 1 gadam) aizdevumi citiem uzņēmumiem;

o naudas līdzekļi- skaidrā nauda kasē, vai bezskaidrā bankas kontā.

Pasīvi sastāv no:

· Pašu kapitāla, kurā ietilpst:

o pamatkapitāls – summa, kas ir ierakstīta Statūtos pie uzņēmuma dibināšanas;

o kapitāla uzcenojums – ja uzņēmums ir SIA vai A/S un tā kapitāla daļas pārdodas par cenu, kura ir lielāka par nominālo cenu, tad tā starpība saucas uzcenojums;

o rezerves, kas ir izveidotas no peļņas potenciālo zaudējumu segšanai;

o rezerves, kas nav izveidotas no peļņas, piemēram, pārvērtējot pamatlīdzekļu vērtību;

o iepriekšējo gadu nesadalītas peļņas;

o pārskata gada nesadalītas peļņas- šī summa ir no peļņas vai zaudējumu aprēķina pēdējās rindas.

· Uzkrājumiem- peļņas daļas, kura ir paredzēta nākotnes saistību izpildei, piem., darbinieku atvaļinājuma naudas izmaksai, nodokļu samaksai.

· Kreditoriem jeb saistībām pret kreditoriem. Kreditori ir juridiskās vai fiziskās personas, kurām uzņēmums ir parādā- piegādātāji, darbinieki, bankas, valsts budžets ( ja ir parāds par nodokļiem), pircēji, ja viņi ir samaksājuši avansus, bet vēl nesaņēma preces vai pakalpojumus.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins – finanšu pārskats, kas atspoguļo uzņēmuma ieņēmumus un izmaksas, kā arī gūto peļņu vai zaudējumus noteiktā laika posmā, parasti ceturksnī vai gadā.

Klasiskā izpratnē peļņa = ieņēmumi – izdevumi.

Uzņēma ieņēmumi veidojas no preču vai pakalpojumu pārdošanas, kā arī aktīvu pārdošanas.

Izdevumi var būt:

- ražošanas- materiāli un izejvielas produkcijas ražošanai, strādnieku bruto algas un VSAOI (24,09%), cehu īre, citas ar ražošanu saistītas izmaksas;

- pārdošanas- pārdevēju bruto algas un VSAOI, pārdoto preču pašizmaksa, veikalu īre, citas ar pārdošanu saistītas izmaksas;

administratīvās izmaksas- ofisa darbinieku bruto algas un VSAOI, ofisa īre, kancelejas preču izmaksas, benzīna izmaksas administrācijas autotransportam, citas tamlīdzīgas izmaksas.