3. Peļņas vai zaudējumu aprēķina jēdziena definīcijas

Peļņas vai zaudējumu aprēķins – finanšu pārskats, kas atspoguļo uzņēmuma ieņēmumus un izmaksas, kā arī gūto peļņu vai zaudējumus noteiktā laika posmā, parasti ceturksnī vai gadā.[2., 222.]

Peļņas vai zaudējumu aprēķins. Tajā jāietver visi pārskata perioda ieņēmumu un izdevumu veidi, kuri jāņem vērā, aprēķinot uzņēmuma tīro peļņu vai zaudējumus.[2., 226.]

Peļņas vai zaudējumu aprēķins atspoguļo uzņēmuma naudas ieņēmumus un izdevumus, kā arī iegūto peļņu vai radušos zaudējumus. Šis pārskats dod informāciju par uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātiem. [3., 18.]

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir uzņēmuma darbības rezultātu apkopojums par konkrētu laika periodu. [10.]