1.Grāmatvedības jēdziena definīcijas

Grāmatvedība ir process, kas nosaka, mēra un dara zināmu finansiālo informāciju, lai dotu iespēju šīs informācijas lietotājiem pieņemt lēmumus un spriedumus. [Amerikas Grāmatvežu Asociācijas definīcija] [4., 4.]

Grāmatvedība ir nozīmīgs uzņēmumu vadīšanas instruments. Ar tās palīdzību tiek iegūta informācija par katra uzņēmuma saimniecisko un komercdarbību, par uzņēmējdarbībā izmantotajiem mantiskiem un naudas līdzekļiem, to īpašniekiem. [1., 6.]

Grāmatvedība ir plānveidīga, pilnīga un sistemātiski sakārtota viena uzņēmuma visu saimniecisko operāciju reģistrācija uz attaisnojuma dokumentu pamata. [3., 9.]

Mūsdienās grāmatvedību izprot kā: [1., 7.]

    • Uzņēmuma pārvaldes struktūrvienību;
    • Cilvēku profesionālās darbības nozari;
    • Ekonomikas zinātnes apakšnozari;
    • Ekonomiskās informācijas uzkrāšanas līdzekli un sistēmu;
    • Tautsaimniecības uzskaites veidu.

Grāmatvedība – ir tautsaimniecības uzskaites veids. [1., 84.]

Grāmatvedība ir uzņēmuma finansiāli saimnieciskās darbības vienlaidu nepārtrauktā uzskaites un kontroles sistēma. [2., 6.]

Grāmatvedība ir vajadzīga, lai varētu sagatavot finanšu un nodokļu pārskatus un skaidrot uzņēmuma finansiāli saimniecisko darījumu galarezultātus. [2.,13.]

Mūsdienu grāmatvedība ir profesionālās darbības nozare uzņēmējdarbībā ar vairākām darbības jomām: algots grāmatvedis, sabiedriskajā praksē strādājošs grāmatvedis, izglītības jomā strādājošie, zvērināti revidenti. [2., 243.]

Grāmatvedība ir māksla un process, kas hronoloģiski un sistemātiski reģistrē naudas vienībās un analizē uzņēmuma darījumus un notikumus, kuri vismaz daļēji ir finansiāla rakstura, kā arī tos apkopo, sastāda pārskatus un skaidro minēto darījumu rezultātus.[5., 2.]

Grāmatvedība ir uzņēmuma saimniecisko operāciju reģistrācija. [8.]

Grāmatvedība ir informācijas uzskaites veids, vidu saimniecisko darījumu hronoloģiska, pilnīga, savlaicīga un sistemātiska reģistrācija un atspoguļošana grāmatvedības dokumentos un reģistros. [8.]