9. Kopsavilkums.

Komersants ir fiziska vai juridiska persona, kuras saimnieciskā darbība orientēta uz peļņas gūšanu. Komersants ir komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība).

Komercdarbība ir atklāta saimnieciskā darbība (tirdzniecība, ražošana, pakalpojumu sniegšana), kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic komersants. Komercdarbība ir viens no uzņēmējdarbības veidiem.

Ekonomikā ar jēdzienu uzņēmums saprot organizatoriski saimniecisku vienību, kuru kā juridisko personu dibina indivīdi (fiziskās personas) vai citas juridiskās personas (komersanti) uzņēmējdarbības vai kādu citu privātu vai publisku funkciju veikšanai. Uzņēmuma dibināšanas galvenā jēga ir nošķirt uzņēmumā ieguldāmo mantu vai naudu, kura nepieciešama uzņēmējdarbības veikšanai, no tā dibinātāju (komesantu, dalībnieku, akcionāru) mantas. Uzņēmuma dalībnieki var izstāties no uzņēmuma, tie savas daļas var nodot, pārdot vai dāvināt citiem dalībniekiem vai trešajām personām. Kāda dalībnieka nāves gadījumā, viņam piederošās daļas vai akcijas manto viņa radinieki. Neatkarīgi no minētajām izmaiņām dalībnieku sastāvā, uzņēmums var turpināt funkcionēt.

Maksātnespēja ir ar tiesas spriedumu konstatēts parādnieka stāvoklis, kurā tas nespēj nokārtot savas parādu saistības.

Sanācija (latīņu valodā: sanatio - atveseļošana, ārstēšana) var būt:

-sanācija ekonomikā - maksātnespējas procesa risinājums ar mērķi uzlabot uzņēmuma finansu stāvokli un novērst bankrotu;

-sanācija medicīnā - profilaktisku un ārstniecisku pasākumu kopums organisma atveseļošanai.

Bankrots - maksātnespējīga uzņēmuma piespiedu atsavināšana vai likvidācija nolūkā iegūt līdzekļus kreditoru likumā pamatoto prasījumu apmierināšanai.

Biznesa plāns ir uzņēmuma darbības attīstības plāns, kurā uzņēmums cenšas īsumā formulēt, ko un ar kādiem līdzekļiem vēlas sasniegt noteiktās laika robežās. Tas nozīmē, ka šajā plānā tiek konkrēti aprakstīti izvirzītie mērķi un pēc tam pakāpeniski aplūkoti veicamie pasākumi šo mērķu sasniegšanā.