4. Uzņēmuma maksātnespējas jēdziena definīcijas

Maksātnespēja ir uzņēmēja paša atzīta, kā arī šajā likumā noteiktajā kārtībā tiesas konstatēta uzņēmuma nespēja nomaksāt parādus. (8)

Maksātnespēja ir ar tiesas spriedumu konstatēts parādnieka stāvoklis, kurā tas nespēj nokārtot savas parādu saistības. (9)

Saskaņā ar likumu „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju’’ uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību (parādnieks), kas nespēj nokārtot savas parādu saistības, par maksātnespējīgu var atzīst tikai tiesa, ja konstatē vismaz vienu no maksātnespējas pazīmēm: parādnieks nespēj vai sakarā ar pierādāmiem apstākļiem nespēs pienācīgi nokārtot savas parādu saistības; parādnieks ir pārtraucis kārtot parādu saistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un ir parādnieks ir atbilstoši brīdināts par maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu; parādnieka parādu saistības pārsniedz tā aktīvus. 

  likums „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju’’