1. Komersanta jēdziena definīcijas

Komersants ir komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība). (1)

Komersants ir cilvēks, kas nodarbojas ar lielā apjomā privāttirdzniecību. (2)

Komersants ir fiziska vai juridiska persona, kuras saimnieciskā darbība orientēta uz peļņas gūšanu. Komersanti ir daļa no uzņēmējiem (minimālais gada apgrozījuma apmērs un citi noteikumi, kas attiecināti uz komersantiem, minēti Komerclikuma B daļā). (3)

Komersants Latvijas Komerclikuma izpratnē ir fiziska vai juridiska persona, kura veic komercdarbību. Komersantam ir jābūt reģistrētam Komercreģistrā. Praksē jēdziena komersants vietā nereti lieto jēdzienu uzņēmējs, vai uzņēmums, bet komercdarbības vietā - uzņēmējdarbība vai saimnieciskā darbība. (4)

Individuālais komersants (IK) ir fiziskā persona, kura kā komersants ierakstīta Komercreģistrā un kurai ir Latvijas pilsonība vai pastāvīgā iedzīvotāja statuss. IK par savām saistībām atbild ar visu savu mantu. IK, izmantojot savu firmu, var slēgt darījumus, kas saistīti ar komercdarbību, būt prasītājs un atbildētājs tiesā, kā arī pieņemt darbā darbiniekus.(5)