3. Vienkāršie un saliktie procenti

3.1. Vienkāršo procentu formula

Vienkāršo procentu formulu pielieto, ja procenti tiek pieskaitīti pie noguldījuma tikai termiņa baigās. Vienkāršo procentu formula neparedz procentu kapitalizāciju. Izvēloties noguldījuma veidu, ir jāpievērš uzmanību procentu pieskaitīšanas kārtībai. Ja noguldījuma summa un termiņš ir lieli, bet banka pielieto vienkāršo procentu formulu, tad tas samazina noguldītāja procentu ieņēmumus. Noguldījuma summa termiņa beigās, izmantojot vienkāršos procentus, tiek aprēķināta pēc 3.1. formulas:

S = P * (1 + (I * t) / (100 * K))   (3.1.)

kur S – noguldījuma summa termiņa beigās,

 I – gadu procentu likme,

 t – dienu skaits, par kuriem tiek pieskaitīti procenti,

 K – dienu skaits kalendārajā gadā (365 vai 366),

 P – noguldījuma sākotnēja summa.