1.11. Ražošanas resursu, ražošanas faktoru, preču (pakalpojumu) un naudas plūsmas modelis (savstarpējo attiecību sistēma)

1.11.6. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

1.      Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. — R., Zinātne, 2000

2.      Siņicins Mihails, Biznesa ekonomiskie pamati – Rīga: Raka, 2001. -298 lpp.

preces pakalpojumi

3.      Plotkāns Aigars. Mikroekonomika : tālmācības studiju kurss – Rīga: Biznesa vadības koledža, 2009. – 143 lpp.

4.      Škapars Roberts. Mikroekonomika / Roberts Škapars  - Rīga : Latvijas Universitāte, 2002. – 379 lpp.

5.      Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. — 3_е изд., перераб. и доп. — Москва.: Юрайт_Издат, 2005. — 399 с.

6.      Теория факторов производства и распределения факторных доходов http://economics.wideworld.ru/economic_theory/manufacture_income/ (20.05.2010)