Riņķis un daudzstūris mākslā, dabaszinātnēs un matemātikā. Skolotāja atbalsta materiāls.

Skolotājam izmantojamie materiāli - uzdevumi, darba lapas, vizuālie materiāli.

Tematiskais plānojums. Riņķis un daudzstūri.

 

8 stundas

 

Tematiskais plānojums

 

Temata satura bloks

Stunda

Tematā sasniedzamais rezultāts no MPP

Stundas temats

Stundā sasniedzamais rezultāts

Atbalsta materiāli

Mācību līdzekļi

Komentāri un ieteikumi

Uzd.nr.

Citi AM

Daudzstūru elementu aprēķināšana

1.

Saskata un izmanto trijstūru īpašības, sakarības starp trijstūra

malām un leņķiem, pamatojot

sakarības starp nogriežņiem un leņķiem daudzstūros, aprēķinot

četrstūru un regulāru daudzstūru elementus un laukumu.

Veido aprakstam atbilstošus daudzstūru zīmējumus, lietojot

pieņemtos apzīmējumus

Saskata riņķa līnijas, riņķa un

daudzstūru lietojumu mākslā,

arhitektūrā un dabā.

 

Riņķi un daudzstūri – mākslas, dabaszinātņu un matemātikas objekti.

Saskata riņķa līnijas, riņķa un daudzstūru lietojumu mākslā, arhitektūrā un dabā.

Izmanto IT informācijas iegūšanai un prezentācijas veidošanai.

Prezentē grupas darbu.

 

1.

 

Skolēni strādā datorklasē (vismaz 1 dators katrai skolēnu grupai)

Ierosmei stundu var iesākt ar filmu „Matemātika mākslā” http://www.youtube.com/watch?v=hhhhfqiJ7nU&feature=related

Alternatīva – informāciju savāc, apkopo, izveido prezentāciju mājās, klasē strādā ar 1 datoru un projektoru, demonstrējot prezentāciju.

2.

Četrstūru elementu aprēķināšana.

Izmanto sakarības trijstūrī, lai aprēķinātu četrstūra elementus.

Izmanto sakarības četrstūros, lai aprēķinātu to elementus.

2.

3.

Geonext fails

 

 

3.

Četrstūru konstruēšana pēc dotajiem elementiem.

Plāno uzdevuma risinājumu.

Konstruē daudzstūrus, izmantojot četrstūru definīcijas, pazīmes vai īpašības.

4.

5.

Geonext fails

 

 

Leņķi riņķī

4.

Veido aprakstam atbilstošus riņķa un ar riņķi saistīto

nogriežņu un leņķu zīmējumus, lietojot

pieņemtos apzīmējumus.

 Lieto jēdzienus – horda, pieskare,

sekante, loks, centra leņķis, ievilkts

leņķis, riņķa sektors, riņķa segments,

hordas–pieskares leņķis; leņķis, ko

veido divas hordas; leņķis, ko veido

divas sekantes, (pieskares), , veidojot

zīmējumus un risinot uzdevumus.

Aprēķina hordas–pieskares leņķi;

leņķi, ko veido divas hordas, divas

sekantes, divas pieskares.

Cik tālu mēs varam redzēt?

 

Atrisina praktisku problēmu par attālumu līdz horizontam.

Sadarbojas, risinot problēmu.

Izsaka idejas iegūtā rezultāta izmantošanai citās dzīves situācijās.

6.

 

Pētnieciskais darbs.

 

 

Var izvēlēties arī objektus, kas tieši saistās ar audzēkņu apskates objektiem, konkrētu situāciju skolā vai apkārtnē.

 

 

5.

Atkalsatikšanās ar riņķi un tā elementiem.

Lieto ar riņķi saistītos jēdzienus.

Nosaka centra leņķa un ievilkta leņķa lielumus.

7.

8.

9

10..

Darba lapas skolēniem 2 varantos.

Geonext faili.

PowerPoint prezentācija 2., 3.slīds

Interaktīvā tāfele

Var aicināt mājās atkārtot pamatskolā mācītās sakarības riņķi, patstāvīgi meklēt informāciju mācību grāmatās, izmantot atbalsta materiāla prezentāciju.

Ievilkti un apvilkti daudzstūri

6.

Saskata un izmanto trijstūru

īpašības, sakarības starp trijstūra

malām un leņķiem, aprēķinot

ievilktu un apvilktu daudzstūru

elementus, laukumu.

Veido aprakstam atbilstošus

ievilktu un apvilktu

daudzstūru zīmējumus, lietojot

pieņemtos apzīmējumus.

Lieto teorēmas par riņķī ievilktu

četrstūri un ap riņķi apvilktu četrstūri.

Lieto jēdzienus –ievilkts

četrstūris, apvilkts četrstūris, rombs,

paralelograms, trapece, taisnstūris,

regulārs sešstūris –, veidojot

zīmējumus un risinot uzdevumus.

Teorēmas par riņķī ievilktu un ap riņķi apvilktu četrstūri.

Izvirza hipotēzes par ievilktu un apvilktu četrstūri, vērojot demonstrējumu.

Pierāda teorēmas par riņķī ievilktu četrstūri un ap riņķi apvilktu četrstūri.

Lieto jēdzienus –ievilkts

četrstūris, apvilkts četrstūris Veido uzdevuma nosacījumiem atbilstošu zīmējumu.

 

11.

 

Geonext faili

T-8.5. gxt

 

PowerPoint prezentācija 4.-16.slīds

Dators un projektors demonstrējumam

Var izmantot arī dabaszinātņu un matemātikas projektā izstrādātos vizuālos materiālus.

7.

Ievilktu un apvilktu daudzstūru elementu aprēķināšana.

Lieto teorēmas par riņķī ievilktu

četrstūri un ap riņķi apvilktu četrstūri.

Plāno risinājuma gaitu, saskatot un izmantojot trijstūru īpašības un sakarības starp trijstūra

malām un leņķiem.

Aprēķina ievilktu un apvilktu daudzstūru elementus, laukumu.

 

12.

Geonext faili

 

 

 

8.

 

Nobeiguma pārbaudes darbs.

 

 

 

 

Ieteikums izmantot projekta piedāvāto ND.