20.6. Darba algu formas un neto darba algas aprēķināšana

20.6.8. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

1.      Baltic Institute of Social Sciences. Darba algas un to ietekmējošie faktori. Rīga, 2006. – 206 lpp.

2.      Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm: http://termini.lza.lv/term.php?term=traitement&list. Skatīts 21.04.2010.

3.      Alga [Elektroniskais resurss]: http://lv.wikipedia.org/wiki/Alga. Skatīts 21.04.2010.

4.      Darba samaksa [Elektroniskais resurss]: http://lm.gov.lv/text/121. Skatīts 25.04.2010.

5.      Definīcijas [Elektroniskais resurss]: http://data.csb.gov.lv/DATABASE/Iedzsoc/Ikgad%E7jie%20statistikas%20dati/Iedz%EEvot%E2ju%20ie%F2%E7mumi/06_ienakumi.htm. Skatīts 25.04.2010.

6.            Ekonomika un finanses [Elektroniskais resurss] : http://letonika.lv/groups/default.aspx?r=1&q=alga&id=935112&g=1. Skatīts 25.04.2010.

7.      Jūrmalas pilsētas domes instrukcija [Elektroniskais resurss]: http://www.jpd.gov.lv/docs/d01/i/d01i010.htm. Skatīts 21.04.2010.

8.      Kārtība, kādā nosakāma un pārskatāma minimālā mēneša darba alga [Elektroniskais resurss]: Kārtība, kādā nosakāma un pārskatāma minimālā mēneša darba alga. Skatīts 25.04.2010.

9.      Komisijas Regula (EK) Nr. 2700/98 [Elektroniskais resurss]: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998R2700:LV:HTML. Skatīts 21.04.2010.

10.  Minimālā darba alga [Elektroniskais resurss]: http://www.lm.gov.lv/text/78. Skatīts 25.04.2010.

11.  Minimālā mēnešalga [Elektroniskais resurss]: http://data.csb.gov.lv/DATABASE/Iedzsoc/%CEstermi%F2a%20statistikas%20dati/Iedz%EEvot%E2ju%20ie%F2%E7mumi/II020lv.htm. Skatīts 25.04.2010.

12.  Nodokļi [Elektroniskais resurss]: http://wiki.venta.lv/mediawiki/index.php/Nodok%C4%BCi. Skatīts 27.04.2010.

13.  Par ieturējumiem no darba algas [Elektroniskais resurss] : http://www.kvestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=176837. Skatīts 27.04.2010.

14. Tildes Jumis – Uzņēmuma vadība [Elektroniskais resurss] : http://www.tilde.lv/download/TildesJumis/Help/UV/Online/index.html?algas_un_nodokli.htm. Skatīts 27.04.2010.