20.6. Darba algu formas un neto darba algas aprēķināšana

20.6.5. Neto darba algas aprēķins

Lai varētu izrēķināt darbiniekam faktiski izmaksājamo jeb neto darba algu, vispirms ir jāzina, cik liela ir viņa aprēķinātā jeb bruto darba alga, kas ir alga, no kuras nav atskaitīti nodokļi un citi ieturējumi; tai jābūt norādītai darba līgumā. [6]

Bruto darba algu aprēķina par faktiski nostrādāto laiku konkrētajā mēnesī, pamatojoties uz Darba laika uzskaites tabeļu datiem, vai kā gabaldarba algu – atkarībā no veiktā darba apjoma. Ja darbiniekam ir noteikta laika darba alga, tad par nepilnu mēnesi algu aprēķina, amatalgu dalot ar mēneša darba dienu skaitu un reizinot ar faktiski nostrādātām darba dienām. Gabaldarba alga nosakāma, reizinot paveiktā darba apjomu ar izcenojumu par produkcijas vienas vienības izgatavošanu (vai cita darba vienas vienības izpildi).

Neto darba alga - alga, kas tiek aprēķināta, no bruto darba algas atņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko maksā strādājošie, iedzīvotāju ienākuma nodokli un citus ieturējumus. [5] Ieturējumi no darba algas var būt, piemēram, ar tiesas spriedumu noteiktie alimenti, izdevumi, kas rodas gadījumā, ja darbinieks uzņēmumam ir nodarījis zaudējumus prettiesiskas vai vainojamas rīcības dēļ, piemēram, kaut ko ļaunprātīgi salauzis, nozadzis vai piesavinājies jeb izdarījis rīcību, kas mazinājusi darba devēja mantu, tādā gadījumā ar darbinieka piekrišanu no darba algas ir iespējams atskaitīt summu, kas vienāda ar zaudējumu apmēru vai to daļu. Vēl viens gadījums, kad darba devējs ir tiesīgs veikt ieturējumus, ir saistīts ar darba devēja atprasījuma tiesībām, ja uzņēmējs kāda iemesla dēļ darbiniekam ir pārskaitījis lielāku naudas summu, piemēram, pārmaksājis algu vai avansu komandējumam. [13]

Neto darba algas aprēķināšanā ir vairāki soļi:

  1. Aprēķina valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba ņēmēja daļu (tie ir 9% no aprēķinātas bruto darba algas; ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības uz valsts vecuma pensiju: 7,70%; ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds: 8,34%); [12;14]
  2. Aprēķina apliekamo ienākumu, no bruto algas atskaitot:

·         aprēķināto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba ņēmēja daļu; [12;14]

·         darbiniekiem, kas iesnieguši attiecīgajā darba vietā algas nodokļa grāmatiņu, neapliekamo minimumu (Latvijā šobrīd tas ir 35 LVL); [12;14]

·         atvieglojumus par nodokļu grāmatiņā uzrādītiem apgādājamiem (par katru 63 LVL).

  1. Aprēķina algas jeb iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas Latvijā ir 26% no 2. punktā aprēķinātā apliekamā ienākuma; [12;14]

4.      Aprēķina neto darba algu, no bruto darba algas atskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba ņēmēja daļu; 9%) un iedzīvotāju ienākuma nodokli (algas nodokli)- 26%. [12;14]

 

Piemēri.

1. piemērs.

a) Speciālistam, kurš strādā ar algas nodokļa grāmatiņu un kuram ir viens apgādājamais, ir noteikta amatalga 450 Ls mēnesī. Janvārī darba dienas ir 20, bet speciālists faktiski nostrādājis tikai 15 darba dienas.

b) Speciālistam, kurš strādā bez algas nodokļa grāmatiņas un kuram ir viens apgādājamais, ir noteikta tikpat liela amatalga (450 Ls mēnesī) un arī šis speciālists ir faktiski nostrādājis 15 darba dienas.

·         Aprēķina darba algu par vienu darba dienu

a)      450 : 20 = 22,50

b)      450 : 20 = 22,50

·         Aprēķina darba algu par 15 darba dienām

a)      22,50 × 15 = 337,50 à aprēķinātā jeb bruto darba alga par janvāri

b)      22,50 × 15 = 337,50 à aprēķinātā jeb bruto darba alga par janvāri

·   Aprēķina valsts sociālās apdrošināšanas darba iemaksu darba ņēmēja daļu – 9% no aprēķinātās darba algas

a)      337,50 × 0,09 = 30,38 à darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksas

b)      337,50 × 0,09 = 30,38 à darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksas

·   Veic iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinu:

1.            No aprēķinātās darba algas atskaita 9% darba ņēmēja soc. apdrošināšanas iemaksas

a)337,50 – 30,38 = 307,12

b)      337,50 – 30,38 = 307,12

2.            No iepriekšējā darbībā iegūtā rezultāta atskaita neapliekamo minimumu (35 LVL)

a)307,12 – 35 = 272,12

b)      neatskaita, jo nav algas nodokļa grāmatiņas

3.            No otrajā punktā iegūtā rezultāta atskaita atvieglojumus par apgādājamiem (konkrētajā piemērā speciālistam ir viens apgādājamais)

a)272,12 – 63 = 209,12 à apliekamais ienākums

b)      Neatskaita. Apliekamais ienākums = 272,12

4.            No aprēķinātā apliekamā ienākuma aprēķina algas nodokli 26% apmērā

a)209, 12 × 0,26 = 54,37

b)      272,12 × 0,26 = 70,75

 

·   Aprēķina izmaksājamo summu jeb neto darba algu, no bruto darba algas atņemot aprēķinātos 9% un 26%

a)  337,50 – 30,38 – 54,37 = 252,75 à izmaksājamā summa

b)  337,50 – 30,38 – 70,75 = 236,37 à izmaksājamā summa

Aprēķinātajā piemērā tika apskatīta divu speciālistu izmaksājamās darba algas aprēķins. Saskaņā ar uzdevuma nosacījumiem 1. speciālistam bija iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, līdz ar to viņa apliekamais ienākums tika samazināts par 35 + 63 = 88 Ls, un rezultātā viņam izmaksājamā darba alga ir par 16,38 latiem lielāka, nekā 2. speciālistam, kuram aprēķinātā darba alga bija tāda pati, bet algas nodokļu grāmatiņa attiecīgajā darba vietā nebija iesniegta. Tādā vaidā uz konkrēta piemēra tika atspoguļota algas nodokļa grāmatiņas nozīme neto darba algas aprēķināšanā.

 

2. piemērs.

Darbiniekam, kuram ir 70 gadi, noteikta gabaldarba alga. Par 1 detaļas izgatavošanu aprēķina 1,90 Ls. Mēneša laikā strādnieks izgatavojis 150 detaļas. Viņš strādā ar algas nodokļu grāmatiņu, kurā ir uzrādīti divi apgādājamie. Viņam katru mēnesi jāmaksā alimenti 50,50 latu vērtībā.

  • Aprēķina darba algu

150 × 1,90 = 285,00

  • Aprēķina valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba ņēmēja daļa pensijas vecuma strādniekam ir 7,70%)

285,00 × 0,077 = 21,94

  • Veic iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinu:

1.      No bruto darba algas atskaita VSAOI 7,70%

285,00 – 21,94 = 263,06

2.      No iepriekšējā rezultāta atskaita neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādājamiem

263,06 – 35 - 63×2 = 102,06 à apliekamais ienākums

3.      Aprēķina algas nodokli

102,06 × 0,26 = 26,53

·         Aprēķina izmaksājamo summu, atskaitot VSAOI darba ņēmēja daļu, algas nodokli un maksājamos alimentus

285,00 – 21,94 – 26,53 – 50,50 = 186,03