20.5. Darba ražīgums un tā loma uzņēmuma produktivitātes paaugstināšanā

20.5.2. Darba ražīguma aprēķins

Galvenais produktivitātes rādītājs ir darba ražīgums.

Darba ražīgumu var izteikt kā saražotās produkcijas attiecību pret izmantojamiem resursiem (visbiežāk  - darbu).

 

Vienādojuma attēls

 

Darba ražīgums parāda noteiktā periodā saražotās produkcijas apjomu uz vienu uzņēmumā (valstī) nodarbināto.

 

Jo augstāks ir darba ražīgums, jo mazāka ir darba algas daļa preces vērtībā, jo lielāku peļņu var gūt uzņēmējs, jo īsākā laikā strādnieks atpelnīs savu algu , jo vairāk produkcijas tiks saražots.

 

Kāpināt darba ražīgumu ir ieinteresēti gan strādnieki, gan darba devēji, gan arī valsts. [6.]

 

Viens no noteicošajiem faktoriem veiksmīgai ražošanai ir darba ražīgums, ar ko saprot darba izlietojumu uz produkcijas vienību. Katram uzņēmējam ir jāveicina savos darbiniekos darba ražīgums, jo tam pieaugot samazinās vajadzība pēc papildus darbaspēka.

 

Faktiskā darba ražība:

P_{fact} = {Q_{fact} \over t_{fact}}

kur Qfact — faktiska produkcijas izlaide šīs produkcijas veida mērvienībās (izstrāde), t — faktiski dzīva darba patērēšana laika mērvienības (darbietilpība).

 

Pieejamības darba ražība

Pieejamības darba ražība ir aprēķināma vērtība, kura rāda, kādu produkcijas daudzumu var saražot tekošos apstākļos (piemēram ar esošām darba iekārtām no pieejamiem materiāliem) gadījumā, ja visas aizkavēšanas tiks minimizētas. Pieejamības darba ražību var atrast pēc formulas:

P_{cap} = {Q_{cap} \over t_{cap}}

kur Qcap — maksimāli sasniedzama tekošos apstākļos produkcijas izlaide šīs produkcijas veida mērvienībās, tcap — minimāli nepieciešamais tekošos dzīvā darba apstākļos laika mērvienībās.

 

Potenciālā darba ražība

Potenciālā darba ražība ir aprēķināma vērtība, kas rāda cik produkcijas var saražot teorētiski sasniedzamajos dotos dabas apstākļos pašŗeizējā cilvēces attīstības līmenī (piemērām, no labākajiem tirgū esošiem materiāliem izmantojot progresīvas tehnoloģijas un pašu labāko iekārtu uzstādīšana) gadījumā, ja visas aizkavēšanas tiks minimizētas. Potenciālo darba ražību var aprēķināt pēc formulas:

P_{pot} = {Q_{pot} \over t_{pot}}

kur Qpot — maksimāli sasniedzama dotos dabas apstākļos pašŗeizējā cilvēces attīstības līmenī produkcijas izlaide šīs produkcijas veida mērvienībās (potenciālā izstrāde), tpot — minimāli nepieciešamais dotos dabas apstākļos pašŗeizējā cilvēces attīstības līmenī dzīvā darba patērēšana laika mērvienībā (potenciāla darbietilpība). [10.]

 

Darba ražīgums ir atkarīgs no:

  • darbinieku darbaspējas (fiziskām un garīgām dotībām, veselības, kvalifikācijas, pieredzes, vecuma u.c.);
  • vēlēšanās strādāt (radošas attieksmes pret darbu u.c. veicinošiem apstākļiem);
  • apgādātības ar darbarīkiem (modernām mašīnām un tehnoloģiskām iekārtām, instrumentiem, darba vietas iekārtojuma u.c.) [2.]