20.5. Darba ražīgums un tā loma uzņēmuma produktivitātes paaugstināšanā

20.5.1. Darba ražīguma un produktivitātes definīcijas

Darba ražīguma definīcijas

Darba ražīgums ir noteiktā periodā (piemēram, gadā) saražotās produkcijas apjoms uz vienu valstī vai uzņēmumā nodarbināto. [2.]

Darba ražīgums ir lielums, kas rāda, kādu produkta daudzumu var saražot kādā laika posmā, izmantojot noteiktu darba daudzumu. [1.,12]

Darba ražīgums ir produkcijas izlaide uz vienu strādājošo stundā vai kādā citā laika sprīdī. [3.]

Darba ražīgums – vienas stundas vidējā izstrāde. [4.]

Darba ražīgums ir lielums, kas rāda, cik daudz produkta var saražot kādā laika periodā, ja lieto kādu noteiktu darba daudzumu. [5.]

Darba ražīgumu var izteikt kā saražotās produkcijas attiecību pret izmantojamiem resursiem (visbiežāk  - darbu).Darba ražīgums parāda noteiktā periodā saražotās produkcijas apjomu uz vienu uzņēmumā (valstī) nodarbināto. [6.]

Darba ražīgums (angl. Productivity per man) darba daudzums, kuru darbinieks tērē noteiktā laika posmā. Mēra ar laika daudzumu, kurš ir patērēts vienas produkcijas vienības ražošanai, vai ar produkcijas daudzumu, kas ir saražota laika vienībā. [7.]

 

Produktivitātes definīcijas

Produktivitāte - raksturo attiecību starp saražoto produktu (sniegto pakalpojumu) un resursiem, kuri šim mērķim izmantoti. [8.]

Produktivitāte ir efektivitātes mērs. To aprēķina kā kopprodukcijas izlaides summu uz katru patērēto resursu vienību. [9.]

Produktivitāte ir resursu spēja radīt produktu, kas var tikt izmērīts. [2.]