20.4. Uzņēmuma līdzekļu iedalījuma veidi un to atspoguļojumu bilances aktīvā. Bilances posteņu sagrupēšana aktīvā un pasīvā

20.4.5. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

1. LR likums “ Par grāmatvedību”.

2. LR likums “Par uzņēmumu gada pārskatiem”, citi likumdošanas un normatīvie akti.

3. Starptautiskie grāmatvedības standarti, International Accounting Standarts Commitee, 2001.