20.4. Uzņēmuma līdzekļu iedalījuma veidi un to atspoguļojumu bilances aktīvā. Bilances posteņu sagrupēšana aktīvā un pasīvā

20.4.4. Uzdevumi –pārbaudi sevi pats

1. uzdevums. Sadaliet aktīvos un pasīvos sekojošos posteņus, apzīmējot tos ar burtiem A un P (atbilde ir sniegta):

-          ražošanas iekārtas -A

-          transporta līdzekļi- A

-          pamatkapitāls- P

-          uzņēmuma parādi par precēm piegādātājiem - P

-          norēķini par nodokļiem (saistības pret budžetu) - P

-          aizņēmums no bankas -P

-          ēkas un būves - A

-          nauda bankas kontā - A

-          preču krājumi noliktavā- A

-          nauda uzņēmuma kasē- A

-          peļņa -P

-          debitori (pircēju parādi) - A

 

2. uzdevums. Sastādiet bilanci:

-          pašu kapitāls-36000

-          iekārtas – 18500

-          izejvielu krājumi – 2500

-          transporta līdzekļi – 6300

-          debitori- 2650

-          preču krājumi – 3500

-          nauda bankas kontā- 3550

-          kreditori - ?

Atbilde.

Aktīvs

Pasīvs

iekārtas – 18500

pašu kapitāls-36000

izejvielu krājumi – 2500

kreditori- 1000

transporta līdzekļi – 6300

 

debitori- 2650

 

preču krājumi – 3500

 

nauda bankas kontā- 3550

 

Kopā aktīvs    37000

Kopā pasīvs 37000

 

3. uzdevums. Vai sekojošie apgalvojumi ir pareizi? (atbildes ir sniegtas)

Uzņēmuma bilances aktīvs dod informāciju par:

-          uzņēmuma līdzekļu stāvokli -jā

-          kreditoru parādu stāvokli- nē

-          uzņēmuma neto apgrozījumu- nē

-          uzņēmuma līdzekļu avotiem- nē

-          apgrozāmo līdzekļu apjomu - nē

-          pamatkapitāla lielumu- nē

-          uzņēmuma izdevumiem- nē.

Uzņēmuma bilances pasīvs dod informāciju par:

-          nesamaksātiem nodokļiem - jā

-          uzņēmuma ieņēmumiem -nē

-          uzņēmuma peļņu - jā

-          uzņēmuma ieguldījumiem vērtspapīros - nē

-          pircēju parādiem - nē

-          uzņēmuma ilgtermiņa ieguldījumiem – nē.