20.4. Uzņēmuma līdzekļu iedalījuma veidi un to atspoguļojumu bilances aktīvā. Bilances posteņu sagrupēšana aktīvā un pasīvā

20.4.3. Kopsavilkums

Bilances aktīvā uzrāda līdzekļus, kas pieder uzņēmumam.

Bilances aktīvs:

Ilgtermiņa ieguldījumi

ü  nemateriālie ieguldījumi

ü  pamatlīdzekļi

ü  ilgtermiņa finansu ieguldījumi

Apgrozāmie līdzekļi

ü  krājumi

ü  debitori

ü  vērtspapīri un līdzdalība kapitālā

ü  nauda

Bilances pasīvā uzrāda uzņēmuma saistības pret īpašniekiem (pašu kapitāls) un kreditoriem

Bilances pasīvs:

Pašu kapitāls

ü  statūtu kapitāls(pamatkapitāls)

ü  rezerves

ü  nesadalīta peļņa

Uzkrājumi

Kreditori

ü  ilgtermiņa saistības

ü  īstermiņa saistības