20.4. Uzņēmuma līdzekļu iedalījuma veidi un to atspoguļojumu bilances aktīvā. Bilances posteņu sagrupēšana aktīvā un pasīvā

20.4.1. Bilance, tās raksturojums

Šī pārskata forma atspoguļo uzņēmuma finansiālo stāvokli pārskata gada beigās (uz datumu).

Bilances pamatā ir formula:

 

Līdzekļi = Pašu kapitāls + Saistības pret kreditoriem

1. tabula. Bilances sastāvs

Aktīvs:

Pasīvs:

Ilgtermiņa ieguldījumi

Pašu kapitāls

ü  nemateriālie ieguldījumi

ü  statūtu kapitāls(pamatkapitāls)

ü  pamatlīdzekļi

ü  rezerves

ü  ilgtermiņa finansu ieguldījumi

ü  nesadalīta peļņa

Apgrozāmie līdzekļi

Uzkrājumi

ü  krājumi

Kreditori

ü  debitori

ü  ilgtermiņa saistības

ü  vērtspapīri un līdzdalība kapitālā

ü  īstermiņa saistības

ü  nauda