20.3. tēma. Uzņēmuma līdzekļi (aktīvi)

20.3.3. Apgrozāmie līdzekļi

Apgrozāmie līdzekļi – līdzekļi, kurus paredzēts pārvērst naudā, pārdot vai izlietot tuvāko 12 mēnešu laikā vai parastā saimnieciskās darbības ciklā. Tie ir:

1.      Krājumi – izejvielas, materiāli, ko paredzēts izlietot produkcijas ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai, kas paredzēti pārdošanai. Nepabeigtā ražošana – ražojumi, kuri nav izgājuši visu ražošanas ciklu. Gatavie ražojumi – izstrādājumi, kuri uzņēmumā izgājuši visu ražošanas ciklu.

2.      Debitori (prasības) – citu personu parādi par precēm, pakalpojumiem u.c. Debitori rodas pārdot produkciju, sniedzot pakalpojumus, bet nesaņemot par to samaksu, kā arī uzņēmuma dibināšanas brīdī dibinātajiem neieguldot kapitāla pilnu summu (daļu).

Nākamo periodu izdevumi – maksājumi, kas notikuši pārskata periodā, bet pēc ekonomiskās būtības attiecas uz nākamiem periodiem (piemēram, 2010.g. decembrī apmaksa ofisa īri par visu 2011.g.) Šādus izdevumus nedrīkst parādīt pārskata perioda izmaksās, tos rāda pie debitoriem, jo uzņēmumam ir prasības par apmaksātiem, bet vēl nesaņemtiem pakalpojumiem.

3.      Vērtspapīri un īstermiņa līdzdalība kapitālos – vērtspapīri, kurus paredzēts pārdot gada laikā, lai gūtu peļņu starpības veidā starp iegādes un pārdošanas vērtību kā arī līdzekļu ieguldījumi citos uzņēmumos.

4.      Naudas līdzekļi – skaidra nauda uzņēmuma kasē un banku kontos.

 

Tātad, uzņēmuma bilances AKTĪVS ( uzņēmuma līdzekļi) sastāv no:

 

Uzņēmuma ilgtermiņa līdzekļi

·         nemateriālie ieguldījumi

·         pamatlīdzekļi

·         ieguldījuma īpašumi

·         bioloģiskie aktīvi

·         ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Uzņēmumi apgrozāmie līdzekļi

·         krājumi

·         norēķini ar debitoriem

·         vērtspapīri un īstermiņa ieguldījumi

·         naudas līdzekļi

 

Apgrozāmie līdzekļi atrodas pastāvīgā kustībā, veicot nepārtrauktu riņķojumu, pārvietojoties no krājumiem uz ražošanas sfēru, tad uz apgrozības sfēru un atpakaļ. Šo procesu sauc par apgrozāmo līdzekļu apriti. Apgrozāmo līdzekļu aprites būtiskākās īpatnības ir šādas:

·         tie piedalās tikai vienā ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas ciklā;

·         tie pilnībā ietilpst ražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu ražošanas izmaksās;

·         tie tiek kompensēti pilnīgi pēc ražotās produkcijas realizācijas.

 

Jo ātrāk apgrozāmie līdzekļi veic šo apriti, jo mazāk to nepieciešams ražošanas programmas izpildei, jo lielāku peļņu iespējams gūt ar tiem pašiem līdzekļiem. Katrā AL aprites ciklā veidojas noteikts pievienotās vērtības lielums. Jo ātrāka būs līdzekļu aprite, jo lielāka pievienotā vērtība tiks radīta ar tiem pašiem līdzekļiem un uzņēmējs gūs lielāku peļņu. Uzņēmuma līdzekļu aprites paātrināšana ir viens no svarīgākajiem faktoriem peļņas palielināšanā. Lai paātrinātu uzņēmuma līdzekļu apriti, jāsaīsina gan ražošanas laiks, gan resursu pirkšanas un gatavās produkcijas realizācijas laiks. Ražošanas (pakalpojumu sniegšanas) laika saīsināšanas ceļi:

·         jaunas tehnikas un tehnoloģiju ieviešana, kas saīsina tehnoloģisko procesu norises laiku;

·         darba organizācijas pilnveidošana, pasākumi, kas minimizē nepieciešamo pārtraukumu laiku;

·         ražošanas krājumu samazināšana, piegāžu optimizācija.

 

Pirkšanas un pārdošanas laika saīsināšanas ceļi:

·         gatavās produkcijas krājumu samazināšana;

·         norēķinu paātrināšana. Izmantojot modernās starpbanku sakaru un informācijas sistēmas, iespējams minimizēt laiku piegāžu rēķinu apmaksai.

Uzņēmuma sekmīga finansiālā darbība lielā mērā ir atkarīga no tā, cik pareiza ir pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu proporcija uzņēmumā. Uzņēmuma līdzekļu struktūra atspoguļo pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu īpatsvaru kopējā kapitālā. Tā parāda attiecību starp pamatlīdzekļiem un apgrozāmajiem līdzekļiem.