20.1. Komercdarbības juridiskās formas

20.1.4. Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts

1.      M. Rurāne Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana – Biznesa augstskola Turība: Rīga 2002 – 330 lpp.

2.      A. Vedļa Ceļvedis uzņēmējdarbībā – Rīga 2002 – 490 lpp.

3.      Komerclikums

4.      Ekonomikas un finanšu vārdnīca- Norden AB, 2003 – 514 lpp.

5.      Ekonomisko terminu vārdnīca uzņēmējdarbībai – Rīga, 1997 – 111 lpp.

6.      www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Uznemumu-registra-un-komercregistra-subjektu-registracijas-dinamika-sadalijuma-pec-to-uznemejdarbibas-formas