15.2. Komercbanku sistēmas darbība

15.2.7. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

1.    Kaže V., Bankas – tas ir vienkārši. Rīga: Junior Achievement, 2000., 54 lpp.;

2.    Ekonomika un uzņēmējdarbība, RTU Zinātniskie raksti., 3. sērija, 3. sējums, Rīga: 2000.;

3.    Barbara Casu, Claudia Girardone, Philip Molyneux, Introduction to banking, 2006.;

4.    Meir Kohn, Financial institutions and markets, Dortmouth College, 2004.;

5.    Ilona Briede, Banku finanšu pakalpojumi, Rīga: Turība, 2004.

6.    Latvijas Banka, Likums “Par Latvijas Banku”, [tiešsaiste] – [atsauce 26.05.2010]. Pieejams: http://www.bank.lv/lat/main/all/lvbank/llb/likumslb/

7.    Latvijas Banka, Kredītiestāžu uzraudzība, [tiešsaiste] – [atsauce 26.05.2010]. Pieejams:  http://www.bank.lv/lat/top/faq/ku/

8.    S. Saksonova „Banku darbība”, 2006.