15.1. Centrālās bankas mērķi un funkcijas, monetārā politika

15.1.8. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

1. Makroekonomika Tālmācības kurss / V. Bikse – Rīga: SIA Izglītības soļi, 2003 – 314 lpp.

2. Par Latvijas Banku; Latvijas Bankas monetārā politika[Elektroniskais resurss] – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: http://www.bank.lv – Skatīts 07.05.2010.

3. Informācija par ECB [Elektroniskais resurss] – Tiešsaistes pakalpojums. Pieejas veids: http:// http://www.ecb.int/ecb/html/index.lv.html - Skatīts 10.05.2010.