15.1. Centrālās bankas mērķi un funkcijas, monetārā politika

15.1.6.Kopsavilkums

1.      Centrālās bankas īsteno noteiktas valsts regulējošās funkcijas, nosaka monetāro politiku valstī un īsteno to.

2.      Galvenais Centrālās bankas mērķis ir nodrošināt cenu stabilitāti valstī un sekmēt ekonomisko attīstību.

3.      Centrālā banka, lai regulēt naudas daudzumu apgrozībā izmanto šādus monetārās politikas instrumentus- rezervju prasības, atklātā tirgus operācijas un pastāvīgas finanšu resursu aizņemšanās un noguldīšanas iespējas.

4.      Latvijā monetāro politiku īsteno Latvijas Banka, un tas galvenais uzdevums ir nodrošināt cenu stabilitāti valstī.

5.      Svarīgākas valsts Centrālās bankas funkcijas ir: naudas emisija, naudas piedāvājuma regulēšana, valsts zelta un valūtas rezervju glabāšana, valsts institūciju un kredītiestāžu norēķinu kontu atvēršana un apkalpošana, finanšu norēķinu vadība un kontrole valstī, ārvalstu valūtas konvertēšana. 

6.      Monetārā politika ir ekonomiskās politikas daļa, ar kuras palīdzību tiek regulēts apgrozībā esošais naudas daudzums (naudas piedāvājums), procentu likmes un kredītu apjoms, ar mērķi nodrošināt valsts ekonomisko attīstību un izaugsmi zemas inflācijas un optimālas nodarbinātības apstākļos.

7.      Lai sasniegtu savu galveno mērķi, kā arī sekmīgi iestātos EMS, Latvijas Banka monetārās politikas īstenošanā ir izvēlējusies valūtas kursa stratēģiju. Šīs stratēģijas ietvaros Latvijas Bankas starpmērķis ir nacionālās valūtas ārējā stabilitāte jeb lata piesaiste eiro (1 EUR = Ls 0.702804). Svārstības ap noteikto piesaistes kursu iespējamas +/-1% robežās.

8.      Lai īstenotu Latvijas Bankas monetāro politiku un nodrošinātu banku likviditāti, Latvijas Banka finanšu tirgus dalībniekiem piedāvā dažādas tirgus operācijas, galvenās no kuriem ir refinansēšanas darījumu izsoles.