15.1. Centrālās bankas mērķi un funkcijas, monetārā politika

15.1.4. Latvijas Banka

Latvijas Banka ir Latvijas Republikas centrālā banka. Latvijas Banka ir pilntiesīga autonoma valsts iestāde. Tai ir nošķirta valsts manta, zīmogs (spiedogs) ar Latvijas Republikas lielā valsts ģerboņa attēlu un bankas nosaukumu "Latvijas Banka". Latvijas Bankas pārvalde atrodas Rīgā. Latvijas Banku dibina ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumu. Latvijas Banka ir Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniece. Latvijas Bankas galvenais mērķis ir saglabāt cenu stabilitāti valstī.

Latvijas Bankas funkcijas:

·         emitēt nacionālo naudu - banknotes un monētas kā vienīgo likumīgo maksāšanas līdzekli valstī;

·         noteikt oficiālo kursu nacionālās naudas vienības apmaiņai pret ārvalstu valūtu;

·         nodrošināt stabilu nacionālo naudu, izmantojot savas rezerves konvertējamā ārvalstu valūtā, zeltā un vērtspapīros;

·         konsultēt Ministru kabinetu un Saeimu naudas politikas un citos ar Latvijas Bankas uzdevumu veikšanu saistītos jautājumos;

·         pārstāvēt Latvijas Republiku ārvalstu centrālajās bankās un starptautiskajās valūtas institūcijās;

·         veicināt maksājumu sistēmu raitu darbību Latvijas Republikā;

·         organizēt un nodrošināt starpbanku maksājumu sistēmas darbību Latvijas Republikā;

·         izsniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētajām juridiskajām personām, izņemot kredītiestādes, atļaujas (licences) ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai komercdarbības veidā;

·         uzglabāt valsts budžeta un speciālo fondu līdzekļus un veic budžeta līdzekļu pārskaitījumus bez maksas;

-          pārvaldīt ārējos aktīvus;

-          darboties kā valdības finanšu aģentam.

Latvijas Banka savu mērķi realizē, izmantojot monetāro politiku. Centrālās bankas monetārās politikas galvenais uzdevums ir veicināt labvēlīgus makroekonomiskos apstākļus tautsaimniecības ilgtermiņa attīstībai. Pasaules ekonomiskās attīstības pieredze rāda, ka labākais ieguldījums, kādu monetārā politika var dot ekonomiskās attīstības, nodarbinātības un finanšu stabilitātes veicināšanā, ir zemas inflācijas nodrošināšana. Uzturot cenu stabilitāti, centrālā banka rada stabilu un plānojamu uzņēmējdarbības vidi. Tādēļ vairākums pasaules valstu centrālo banku par savu galveno mērķi ir izvēlējušās zemas un stabilas inflācijas nodrošināšanu ilgtermiņā.

Monetārā politika Latvijā tiek īstenota, izmantojot šādus monetārās politikas instrumentus:

·         rezervju prasības - nozīmē to, ka kredītiestādēm noteikta daļa no piesaistītajiem nebanku noguldījumiem jāglabā Latvijas Bankā. Rezervju prasību palielinājuma gadījumā kredītiestādēm nepieciešams turēt lielākus naudas resursus centrālajā bankā. Tas nozīmē, ka kredītiestāžu rīcībā samazinās piesaistīto līdzekļu apjoms, ko tās var brīvi izvietot un tādējādi palielināt kredītu un plašās naudas apjomu. Rezerves prasības kā monetārās politikas instruments nodrošina lielāku naudas pieprasījuma stabilitāti un veicina tirgus operāciju efektivitāti, novēršot pārmērīgas starpbanku procentu likmju svārstības ikdienā;

·         tirgus operācijas - refinansēšanas darījumu izsoles, kurās Latvijas Banka piešķir latu resursus pret vērtspapīru ķīlu;

pastāvīgās finanšu resursu aizņemšanās un noguldīšanas iespējas - aizņemties no Latvijas Bankas latu resursus pret vērtspapīru ķīlu uz nakti vai noguldīt latu līdzekļus Latvijas Bankā uz nakti un uz 7 dienām. [2.]