13. Inflācija, tās veidi

13.8. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

1.      Bikse,V. Makroekonomika .Tālmācības kurss. Rīga, 2003. – 97. lpp.

2.      Fedotovs A. Makroekonomika. Tālmācības studiju kurss. Rīga: „Biznesa vadības koledža”,2008. – 96. lpp.

3.      Libermanis G. Makroekonomika. Rīga: „Kamene”,2007. – 216. lpp.

4.      Stenleiks Dž.F. Ekonomikas pamati. Rīga: „Zvaigzne ABC”,1997. – 210. lpp.