12. Valsts ieņēmumi un izdevumi

12.7. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

1.      Andrējeva V., Ketners K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati: mācību grāmata./V.Andrējeva, K. Ketners; zin. Red. K.Ketners.; Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Muitas un nodokļu katedra – 2.izd.- Rīga: RTU izdevniecība, 2007 – 441 lpp;

2.      Lībermanis, G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceļā uz Eiropas Savienību:  II daļa. Rīga: Kamene, 2005. 518 lpp.

3.      Informācija par valsts budžeta struktūru / Latvijas Republikas Finanšu ministrija.http://www.fm.gov.lv/?lat/valsts_budzets - skatīts 21.05.2010

4.      Likuma par nodokļiem un nodevām apraksts / Latvijas Republikas Finanšu ministrija.http://www.fm.gov.lv/?lat/nodokli/normativie_akti_un_cita_informacija/2614 - skatīts 21.05.2010

5.      Nodokļu sadalījums pa budžetiem / Latvijas Republikas Finanšu ministrija. – http://www.fm.gov.lv//?lat/valsts_budzets/nodoklu_sadalijums_pa_budzetiem - skatīts 21.05.2010

6.      Likuma "Par valsts budžetu 2010.gadam" paskaidrojumi / Latvijas Republikas Finanšu ministrija. http://www.fm.gov.lv/?lat/valsts_budzets/paskaidrojumi/2010gads/ - skatīts 21.05.2010

7.      Valsts budžeta ieņēmumu analīze / Latvijas Republikas Finanšu ministrija. –  http://www.fm.gov.lv/faili/struktura/55A2CC797966001266397409597515.ddo- skatīts 21.05.2010

8.      Akcīzes nodoklis / Latvijas Republikas Finanšu ministrija.  http://www.fm.gov.lv/?lat/nodokli/akcizes_nodoklis - skatīts 21.05.2010

9.      Pievienotās vērtības nodoklis / Latvijas Republikas Finanšu ministrija. –  http://www.fm.gov.lv/?lat/nodokli/pvn - skatīts 21.05.2010

10.  CNN finanšu terminu vārdnīca. – http://edition.cnn.com/2009/LIVING/studentnews/03/15/financial.glossary/indin.html - skatīts 21.05.2010