12. Valsts ieņēmumi un izdevumi

12.6. Jautājumi un uzdevumi – pārbaudi sevi pats

1) No kā veidojas Latvijas Valsts budžeta ieņēmumi?

2) No kā sastāv LR nodokļu un nodevu sistēma?

3) Cik Latvijā ir nodokļu?

4) Cik Latvijā ir valsts nodevu veidu?

5) Ieņēmumi no kura nodokļa veido lielāko daļu no netiešo nodokļu ieņēmumiem?

6) Kā aprēķina/iegūst budžeta fiskālo deficītu?

7) Vai budžeta deficīts ir tas pats, kas valsts parāds?

8) Kādi ir budžeta deficīta seguma avoti?

9) Kāda ekonomiskā loma ir valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmēm?

10) Kāpēc attīstītās tirgus ekonomikas valstīs parasti veido budžetu ar deficītu?

 

Uzdevums

Aprēķiniet valsts budžeta plānotos ieņēmumus, izdevumus un finansiālo bilanci. Daļa no plānotajiem ieņēmumiem jau ir aprēķināta un zināms, ka ārvalstu finanšu palīdzība sasniegs 750 000.000 tūkst. Ls, valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi plānoti 500 000.00 tūkst. Ls, ieņēmumi no PVN plānoti 1 025 805.60 tūkst. Ls, valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto) ieplānoti uz  3 500 000.00 tūkst. Ls, valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (neto) plānoti 235 000.000 tūkst. Ls apmērā, valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto) plānoti  1 750 000.00 tūkst. Ls apmērā un valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (neto)  plānoti 15 000.00 tūkst. Ls apmērā.

 

Valsts konsolidētais budžets XXXX. gadam

 

Ls, tūkstošos

KA Valsts budžeta ieņēmumi (PA + SA)

 

PA Valsts pamatbudžeta ieņēmumi

3 500 000.00

Nodokļu ieņēmumi

2 150 000.00

Ienākuma nodokļi

?

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

158 111.39

Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa

260 766.47

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm

?

Pievienotās vērtības nodoklis

?

Akcīzes nodoklis

651 667.81

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem

25 672.21

Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis

3 725.24

Elektroenerģijas nodoklis

1 172.21

Azartspēļu nodoklis

19 905.54

Izložu nodoklis

869.22

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces (Dabas resursu nodoklis)

6 208.73

Muitas nodoklis

21 767.79

Nenodokļu ieņēmumi

?

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

100 000.00

Ārvalstu finanšu palīdzība

?

SA Valsts speciālā budžeta ieņēmumi

1 500 000.00

Nodokļu ieņēmumi (Sociālās apdrošināšanas iemaksas)

1 400 000.00

Nenodokļu ieņēmumi

95 000.00

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

5 000.00

KB Valsts budžeta izdevumi (KB1+KB2)

 

KB1 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumi (PB1+SB1)

 

KB2 Valsts budžeta kapitālie izdevumi (PB2+SB2)

 

PB Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto)

 

PB1 Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

 

PB2 Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (neto)

 

SB Valsts speciālā budžeta izdevumi (neto)

 

SB1 Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

 

SB2 Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (neto)

 

Valsts budžeta finansiālā bilance (KA-KB)

 

 

1. uzdevuma atrisinājums

Valsts konsolidētais budžets XXXX. gadam

 

Ls, tūkstošos

KA Valsts budžeta ieņēmumi (PA + SA)

5 000 000.00

PA Valsts pamatbudžeta ieņēmumi

3 500 000.00

Nodokļu ieņēmumi

2 150 000.00

Ienākuma nodokļi

418 877.86

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

158 111.39

Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa

260 766.47

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm

1 709 354.35

Pievienotās vērtības nodoklis

1 025 805.60

Akcīzes nodoklis

651 667.81

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem

25 672.21

Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis

3 725.24

Elektroenerģijas nodoklis

1 172.21

Azartspēļu nodoklis

19 905.54

Izložu nodoklis

869.22

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces (Dabas resursu nodoklis)

6 208.73

Muitas nodoklis

21 767.79

Nenodokļu ieņēmumi

500 000.00

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

100 000.00

Ārvalstu finanšu palīdzība

750 000.00

SA Valsts speciālā budžeta ieņēmumi

1 500 000.00

Nodokļu ieņēmumi (Sociālās apdrošināšanas iemaksas)

1 400 000.00

Nenodokļu ieņēmumi

95 000.00

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

5 000.00

KB Valsts budžeta izdevumi (KB1+KB2)

5 500 000.00

KB1 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumi (PB1+SB1)

5 250 000.00

KB2 Valsts budžeta kapitālie izdevumi (PB2+SB2)

250 000.00

PB Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto)

3 735 000.00

PB1 Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

3 500 000.00

PB2 Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (neto)

235 000.00

SB Valsts speciālā budžeta izdevumi (neto)

1 765 000.00

SB1 Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

1 750 000.00

SB2 Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (neto)

15 000.00

Valsts budžeta finansiālā bilance (KA-KB)

-500 000.00

 

Tests

Katrā jautājumā ir tikai viena pareizā atbilde.

Pareizā atbilde ir pasvītrota.

1. Kādas ir valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumu uzskaitīšanas un prezentēšanas metodes?

·         ekonomiskās klasifikācijas sadalījums, lineārais sadalījums un administratīvais sadalījums

·         ekonomiskās klasifikācijas sadalījums, funkcionālais sadalījums un administratīvais sadalījums

·         sezonālais sadalījums, funkcionālais sadalījums un administratīvais sadalījums

·         ekonomiskās klasifikācijas sadalījums, funkcionālais sadalījums un reģionālais sadalījums

·         lineārais sadalījums, sezonālais sadalījums un reģionālais sadalījums

2. Ar kuru no šiem paņēmieniem nevar kompensēt budžeta deficītu?

·         paaugstinot nodokļus

·         pārdodot valsts nekustamos īpašumus ārvalstu uzņēmējiem

·         emitējot parādzīmes

·         emitējot naudu

3. Kurš no šiem budžetiem neietilpst Latvijas budžetu struktūrā?

·         valsts pamatbudžets

·         valsts speciālais budžets

·         pašvaldību budžets

·         ārkārtas gadījumu budžets

4. No kopējiem budžeta izdevumiem 2009. un 2010. gadā visvairāk plāno tērēt:

·         Vispārējiem valdības dienestiem

·         Aizsardzībai

·         Sociālajai aizsardzībai

·         Sabiedriskajai kārtībai un drošībai

·         Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai

5. No kopējiem budžeta izdevumiem 2009. un 2010. gadā vismazāk plāno tērēt:

·         Ekonomiskā darbība

·         Vides aizsardzība

·         Veselība

·         Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

·         Izglītība

6. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tiek ieskaitītas:

·         Valsts pamatbudžetā un pašvaldību budžetā (attiecīgi 17% un 83%)

·         Valsts speciālais budžetā un pašvaldību budžetā (attiecīgi 50% un 50%)

·         Valsts pamatbudžetā (100%)

·         Valsts speciālajā budžetā (100%)

7. Kurš no šiem nodokļiem netiek piemērots Latvijā?

·         iedzīvotāju ienākuma nodoklis

·         nekustamā īpašuma nodoklis

·         nodoklis darījumiem ar ārvalstu valūtu

·         akcīzes nodoklis

·         dabas resursu nodoklis

·         elektroenerģijas nodoklis