12. Valsts ieņēmumi un izdevumi

12.5. Kopsavilkums

1.                  Budžeta ieņēmumi ir visi valsts un pašvaldības institūciju vai arī valsts un pašvaldību mērķiem saskaņā ar nodokļu likumiem savāktie vai saņemtie līdzekļi (ieņēmumi), nodevas un maksājumi par budžeta institūciju (izpildītāju) sniegtajiem pakalpojumiem un citi ieņēmumi, ieskaitot aktīvu realizācijas tīros ieņēmumus, saņemtos procentu maksājumus un dividendes, dotācijas un dāvinājumus naudā vai natūrā (ar uzskaiti naudā) un aizņēmumus budžeta deficīta finansēšanai.

2.                  Budžeta ieņēmumi sastāv no nodokļa ieņēmumiem, kas ir gan tiešie, gan netiešie nodokļi, kā arī no pārējiem ieņēmumiem, kas ir gan nodokļu ieņēmumi, pašu ieņēmumi un citvalstu finanšu palīdzības.

3.                  Tā kā valsts bez nodokļiem iztikt nevar, ir jāizvēlas vismazāk ekonomiku ietekmējošie nodokļi.

4.                  Budžeta izdevumi ir visi maksājumi no budžeta, izņemot parādu pamatsummas atmaksu. Izdevumi ir viena no valdības formām ietekmēt ekonomiskos un sociālos procesus.

5.                  Ar budžeta izdevumu palīdzību valdība var nodrošināt valsts būtisku funkciju realizēšanu, stabilizēt ekonomiku, nodrošināt sabiedrību ar noteiktām papildus precēm.

6.                  Budžeta izdevumu palielinājums izsauc naudas apgrozījuma palielinājumu, kas savukārt palielina gan uzņēmumu, gan privātpersonu ienākumu līmeni, kas attiecīgi veicina gan patēriņu, gan arī uzkrājumus, kā rezultātā tiek paaugstināts, vispārējās labklājības līmenis un tautsaimniecības attīstība, pie nosacījuma par bezdeficīta budžetu.