Ārvalstu tiešo investīciju sadalījums pēc investoru mītnes valstīm

    5. attēlā ir atspoguļoti dati par uzkrāto ĀTI sadalījumu pa investoru mītnes valstīm Latvijā.
    Vislielākais ĀTI apjoms Latvijā 2009.g. bija ieplūdis no Igaunijas – 780.5 milj. LVL, kas sastādīja 23.2 % no kopējām uzkrātajām ĀTI.
No Zviedrijas Latvijā ieplūdušais ĀTI apjoms 2009.g. bija 311.1 milj. LVL, kas sastādīja 9.3 % no kopējām uzkrātajām ĀTI, bet no Dānijas ieplūdušais ĀTI apjoms bija 267.9 milj. LVL, kas sastādīja 8 % no kopējām uzkrātajām ĀTI.
    Pēc uzkrāto ĀTI apjoma lielākās investorvalstis Latvijā 2009.g. bija ne tikai ES un EEZ dalībvalstis, bet arī Krievija un ASV, no kurām attiecīgi Latvijā ieplūdušais ĀTI apjoms bija 142.3 milj. LVL un 112.6 milj. LVL, kas 2009.g. attiecīgi sastādīja 4.2 % un 3.3 % kopējā uzkrāto ĀTI apjomā.

ĀTI_5 att

5. att. Uzkrāto ĀTI sadalījums pa investoru mītnes valstīm Latvijā, 2009.g. (% no kopējā uzkrāto ĀTI apjoma) (Uzkrātās ārvalstu investīcijas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā pa darbības veidiem gada beigās [tiešsaiste]. LR Centrālās statistikas pārvalde)


6. attēlā ir attēloti dati par galvenajām eksporta galamērķa valstīm un importētājvalstīm Latvijā.

ĀTI_6 att

6. att. Galvenās eksporta galamērķa valstis un importētājvalstis Latvijā, 2009.g. (% no kopējā apjoma) (Eksports un imports pa valstīm un teritorijām [tiešsaiste]. LR Centrālās Statistikas pārvalde )

    6. attēlā redzams, ka gan Latvijas eksporta galvenās galamērķu valstis (Lietuva, Igaunija, Krievija, Zviedrija un Dānija), gan  arī lielākā daļa valstu, no kurām Latvijā ir ieplūduši lielākie importa apjomi (Lietuva, Krievija, Igaunija, Zviedrija, Somija), sakrīt ar tām valstīm, no kurām Latvijā ir ieplūdis lielākais ĀTI apjoms.
    2. tabulā ir sniegti dati par lielākajiem ārvalstu investoriem Latvijas uzņēmumu reģistrētajos pamatkapitālos uz 2010.g. maiju.
    Dati liecina, ka lielāko ārvalstu investoru pēc ieguldījuma apjoma Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos mītnes valstis ir Igaunija, Dānija, Lietuva, Lielbritānija, Zviedrija, Norvēģija un ASV, bet ieguldījumi galvenokārt ir veikti nozarēs, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu – finanšu starpniecība, sakari un nekustamais īpašums.
    Latvijā pēc ĀTI apjoma lielākais investors ir bijis Aktsiaselts Hansapank, kura mītnes valsts ir Igaunija un kura ieguldījumu īpatsvars simts lielāko ārvalstu investoru kopējo ieguldījumu Latvijas uzņēmumu kapitālā apjomā, kas veikti laika posmā no 1999.g. līdz 2010.g. maijam, sastādīja 23.7%. Aktsiaselts Hansapank 99.7 % no investīcijām Latvijā ir ieguldījis ir ieguldījis finanšu starpniecības nozares uzņēmumā AS Swedbank, kur Aktsiaselts Hansapank pieder 100 % uzņēmuma kapitāla. Pārējās Aktsiaselts Hansapank investīcijas ir veiktas uzņēmumos AS Grindeks, kas darbojas farmācijas jomā, un AS Madona AB, kas nodarbojas ar lopkopību un putnkopību. (143)
    Aktsiaselts Hansapank  investīcijas Latvijā minētajā laika posmā bija 7.6 reizes lielākas par nākošā lielākā ārvalstu investora Latvijā – AS TILTS COMMUNICATIONS, veiktajām investīcijām.
    Otrs lielākais ārvalstu investors Latvijas uzņēmumu reģistrētajos pamatkapitālos AS TILTS COMMUNICATIONS rezident valsts ir Dānija. Šis ārvalstu investors Latvijā  ir ieguldījis 71581000 LVL, iegādājoties 49 %  kapitāla uzņēmumā SIA Lattelecom, kas darbojas sakaru jomā. (143)
    Trešais lielākais ārvalstu investors Latvijā pēc ieguldītā investīciju apjoma Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos ir BITE Lietuva UAB, kura rezident valsts ir Lietuva un kas 69637536 LVL Latvijā ir ieguldījis uzņēmumā SIA Bite Latvija, kur BITE Lietuva UAB pieder 100% uzņēmuma akciju. (Lielākie investori [tiešsaiste]. Lursoft )
    PALINK Uždaroji akcine Latvijā ieguldījumus ir veicis pārtikas mazumtirdzniecības jomā, AS Bank DnB NORD, European Bank for Reconstruction and Development, GE Capital International Financing Corporation – finanšu starpniecības jomā, Tele2 Sverige Aktiebolag – sakaru jomā, AS LINSTOW – nekustamā īpašuma un viesnīcu jomā, un NEW EUROPE REAL ESTATE LTD – nekustamā īpašuma jomā. (Lielākie investori [tiešsaiste]. Lursoft)
    Salīdzinoši lielo ārvalstu investīciju apjomu Latvijas uzņēmumos, kas darbojas finanšu starpniecības jomā var skaidrot nevis ar ārvalstu investoru vēlmi veikt ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai, bet ar nepieciešamību finanšu un ekonomikas krīzes iespaidā piešķirt saistītajiem uzņēmumiem papildus finanses, lai nodrošinātu Latvijas finanšu starpniecības jomā darbojošos uzņēmumu finansiālo stabilitāti.

2. tabula
Lielākie reģistrētie ārvalstu investori Latvijas uzņēmumu reģistrētajos pamatkapitālos uz 2010.g. maiju (Lielākie investori [tiešsaiste]. Lursoft )

ĀTI_2 tab