Ārvalstu tiešo investīciju sadalījums pa rajoniem

    4. attēlā ir attēlots uzkrāto ĀTI sadalījums pa rajoniem Latvijā.
Latvijā lielākā daļa – 85.8 % uzkrāto ĀTI, ir izvietotas Rīgas rajonā. Otrais lielākais uzkrāto ĀTI īpatsvars ir Ventspils rajonā – 3.5 %, bet Ventspils rajonā uzkrāto ĀTI apjoms ir daudzkārt mazāks par Rīgas rajonā uzkrāto ĀTI apjomu, un Ventspils rajonā uzkrāto ĀTI īpatsvars kopējā uzkrāto ĀTI apjomā ir 24.5 reizes mazāks par  uzkrāto ĀTI īpatsvaru Rīgas rajonā.
    Katrā no pārējiem Latvijas rajoniem uzkrāto ĀTI īpatsvars kopējā uzkrāto ĀTI apjomā ir vēl mazāks un nepārsniedz 2.1 %.

ĀTI_4 att

4. att. Uzkrāto ĀTI sadalījums pa rajoniem Latvijā, 2010.g. (% no kopējā uzkrāto ĀTI apjoma) (Ārvalstu tiešo investīciju sadalījums pa rajoniem/pilsētām [tiešsaiste]. Lursoft)