Ārvalstu tiešo investīciju sadalījums pa nozarēm

    3. attēlā ir attēloti dati par uzkrāto ĀTI apjoma sadalījumu pa nozarēm Latvijā, bet 4. attēlā – par uzkrāto ĀTI apjoma sadalījumu pa nozarēm Lietuvā.
    3. attēla dati liecina, ka Latvijā rūpniecībā uzkrāto ĀTI īpatsvars ir salīdzinoši mazs un kopumā laika posmā no 2000.g. līdz 2009.g. tas uz pusi samazinājās, 2009.g. sastādot tikai 11.1 % no kopējā uzkrāto ĀTI apjoma.

ĀTI_3 att

3. att. Uzkrāto ĀTI apjoma sadalījums pa nozarēm Latvijā, 2000. – 2009.g. (% no kopējā uzkrāto ĀTI apjoma) (Uzkrātās ārvalstu investīcijas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā pa darbības veidiem gada beigās [tiešsaiste]. LR Centrālās statistikas pārvalde )

   

    Vairāk kā trīs ceturtdaļas no kopējām uzkrātajām ĀTI Latvijā tika veiktas pakalpojumu jomā, īpaši nozarēs, kas saistītas ar finanšu starpniecību un operācijām ar nekustamo īpašumu, 2009.g. attiecīgi sastādot 39.5 % un 20.9 % no kopējā uzkrāto ĀTI apjoma.
    Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība Latvijā 2009.g. sastādīja 11.3 %, bet transports glābšana un sakari – 9.9 % no kopējā uzkrāto ĀTI apjoma.
    Pakalpojumu īpatsvars kopējā uzkrāto ĀTI apjomā Latvijā laika posmā no 2000.g. līdz 2009.g. ar katru gadu palielinājās.