Ārvalstu tiešo investīciju plūsmu raksturojums un salīdzinājums Latvijā un Lietuvā

    Pēc ĀTI dinamikas var spriest par to, kā laika gaitā ir mainījusies valsts pievilcība ĀTI veikšanai, ko var saitīt ar ĀTI vides kvalitātes attīstību. Pēc ĀTI sadalījuma pa nozarēm var spriest, kurās nozarēs valstī ĀTI vide ir pievilcīgāka un kurās tā ĀTI nepiesaista. Ir svarīgi aplūkot arī ĀTI sadalījumu pa valsts administratīvajām teritorijām, lai varētu spriest, vai ĀTI vide ir vienlīdz labvēlīga visā valsts teritorijā vai tikai noteiktās tās daļās. Analizējot ĀTI sadalījumu pēc investoru mītnes valstīm, var spriest, cik veiksmīgi ir bijuši tādi ĀTI vides faktori kā ĀTI valstiskais regulējums kā arī integrācijas un tirgus liberalizēšanas procesi.