Ārvalstu tiešo investīciju vide, to veidojošie faktori

    Katrā valstī pastāv ĀTI ietekmējoši nosacījumi, kas atkarībā no uzņēmumu ĀTI motīviem var vai nu veicināt vai bremzēt ĀTI veikšanu konkrētajā valstī. Šo nosacījumu kopums veido ĀTI vidi.
    Kā ĀTI vides pamatnosacījums UNCTAD Pasaules investīciju ziņojumā ir minēta valsts politika attiecībā uz ĀTI, jo tieši šis nosacījums nosaka, vai ĀTI konkrētajā valstī vispār ir iespējamas – ārvalstu investori nevar investēt valstī, kur valsts politika to neļauj. UNCTAD uzsver, ka ierobežojošas politikas attiecībā uz ĀTI efekts ir daudz izteiktāks un spēcīgāks kā atvērtas politikas efekts. Ja valsts īsteno pat galēji intensīvus pasākumus ĀTI piesaistīšanai, tas var nedot gaidītos rezultātus (ĀTI pieaugumu valstī). Atvērta politika ļauj un pat iedrošina ārvalstu investorus veikt tiešās investīcijas valstī, bet tas nenozīmē, ka tās tiks veiktas. Savukārt ja valsts politika īsteno ĀTI ierobežojošus pasākumus, tas noteikti samazinās vai pat pilnībā apturēs ĀTI ieplūdi valstī. UNCTAD Pasaules investīciju ziņojumā ir izšķirti šādi faktori, kas veido valsts politiku attiecībā uz ĀTI (United Nations Conference on Trade and Development. World Investment Report 1998: Trends and Determinants [tiešsaiste]. New York and Geneva: United Nations, 1998):
• ekonomiskā, politiskā un sociālā stabilitāte,
• normatīvi, kas regulē ārvalstu uzņēmumu ienākšanu un darbību vietējā tirgū,
• politika attiecībā uz tirgus darbību un struktūru (īpaši jautājumos, kas saitīti ar konkurenci un uzņēmumu pārņemšanu un apvienošanu),
• valsts noslēgtie starptautiskie līgumi saistībā ar ĀTI,
• privatizācijas politika,
• tirdzniecības politika (tarifi un beztarifu barjeras), saskaņotība starp tirdzniecības politiku un ĀTI,
• nodokļu politika.
    J. Bojārs un V. Vilne monogrāfijā „Starptautiskās investīcijas” min konkrētākus valsts politikas priekšnosacījumus. Lai sekmētu ĀTI piesaisti valstij, jānodrošina: (Bojārs J., Vilne V. Starptautiskās investīcijas. Rīga: LU Starptautisko attiecību institūts, 1996)
• ĀTI ierobežojošu likumu atcelšana,
• subsīdiju noteikšana ražošanai nepieciešamajām izejvielām vai komponentiem (it īpaši, ja no šiem komponentiem ražotā produkcija tiek eksportēta),
• labvēlīgi rūpnīcu vai citu objektu celtniecības finansēšanas noteikumi,
• garantijas pret ekspropriāciju (īpašumu atsavināšanu),
• noteikumi par ārvalstu valūtas pieejamību,
• iespēja saņemt palīdzību jautājumos, kas saistīti ar uzņēmuma izvietošanas jautājumiem,
• liberāli peļņas repatriācijas nosacījumi,
• nodokļu un muitas nodevu samazināšana, atcelšana uz noteiktu laiku vai pilnīga atcelšana.
    Valsts ĀTI vidi noteicošie faktori atkarībā no ĀTI mērķa ir attēloti 1. tabulā.

1. tabula

 ĀTI vidi noteicošie faktori atkarībā no ĀTI mērķa

ĀTI_1 tab