11.2. Naudas tirgus darbība

11.2.1. Naudas tirgus būtība

Nauda ir iesaistīta ļoti daudzos mūsu dzīves procesos, tāpēc tās aktualitāte ir novērojama katra ekonomikas aģenta ikdienā. Latvijā tikai 90. gadu sākumā ir izveidojušās brīvā tirgus ekonomikas attiecības, tāpēc tās finanšu tirgus, kas ietver arī naudas tirgu, vēl joprojām nav izveidojies tāds, kāds tas ir attīstītajās valstīs.

Sakarā ar Pasaules finanšu krīzi Latvijā pašlaik situācija naudas tirgū ir sarežģīta. Piemēram, pagājušā gada beigās un šā gada sākumā Latvijas naudas tirgu piemeklēja straujš lata procentu likmju kritums, savukārt bankas ievērojami palielināja kredītprocentu likmes, bet iedzīvotājiem zuda uzticība atsevišķiem naudas tirgus instrumentiem.

 

Naudas tirgus ir viens no svarīgākajiem finanšu tirgus segmentiem. Finanšu tirgu definē kā ekonomisko attiecību kopumu, kur darījumi notiek ar dažādiem finanšu instrumentiem atbilstoši tirgū esošajam pieprasījumam un piedāvājumam [3,5].

Finanšu instrumentus ir iespējams klasificēt pēc to derīguma termiņa[8]:

·         Īstermiņa finanšu instrumenti - instrumenti, kuru dzēšanas termiņš ir līdz vienam gadam;

·         Vidēja termiņa finanšu instrumenti - instrumenti, kuru dzēšanas termiņš ir no viena no līdz pieciem gadiem;

·         Ilgtermiņa finanšu instrumenti- instrumenti, kuru dzēšanas termiņš ir virs pieciem gadiem.

 

Balstoties uz šo finanšu instrumentu klasifikāciju, finanšu tirgu var iedalīt: naudas tirgū un kapitāla tirgū [3,5].

Apskatot vairāku autoru darbus, tika secināts, ka naudas tirgus definīcijas ir līdzīgas, jo tiek balstītas uz iepriekš minēto finanšu instrumentu sadalījumu atkarībā no ilguma. Piemēram:

1.      Naudas tirgus ir īstermiņa finanšu instrumentu darījumu slēgšanas un citu ieguldījumu pakalpojumu mehānisms [2,51].

2.      Naudas tirgus ir īstermiņa naudas līdzekļu tirgus, kurā apgrozās naudas tirgus finanšu instrumenti, kuri nodrošina resursus uz termiņu līdz vienam gadam [3,5].

3.      Naudas tirgus ir finanšu tirgus aktīvu sastāvdaļa, kurā iesaistīti īstermiņa aizņēmumi ar sākotnējo termiņu viens gads vai īsāka termiņa aizdevumi [13].

 

Savukārt kapitāla tirgus tiek definēts, ka vidējā termiņa, ilgtermiņa un beztermiņa finanšu instrumentu darījumu slēgšanas un citu ieguldījumu pakalpojumu mehānisms [2,51].

Gan naudas, gan kapitāla tirgus definīcijā tiek uzsvērta finanšu instrumentu īpaša loma, jo tie atkarībā no to lietošanas ilguma tiek pieskaitīti vai nu naudas, vai kapitāla tirgum. Uzskatāmi šis iedalījums ir attēlots 1.1. attēlā.

Attēls. Finanšu instrumentu iedalījums [2, 51]

 

Svarīgākie naudas tirgus finanšu instrumenti ir [3, 6]

Ø  vekseļi;

Ø  maksājuma uzdevumi;

Ø  čeki;

Ø  valsts parādzīmes;

Ø  īstermiņa noguldījumi, tostarp depozītu sertifikāti;

Ø  spot darījumi jeb tūlītēji darījumi;

Ø  Latvijas Bankas lombarda kredīti;

Ø  Citi īstermiņa rakstura finanšu instrumenti.