11.1. Naudas vēsture, veidi un funkcijas

11.1.7. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

1.      Ekonomikas un finanšu vārdnīca, Rīga: Apgāds „Norden AB”, 2003.

2.      Grāmatvedības terminu vārdnīca, Latvijas Universitāte, 2002.

3.      V. Kvēle, U. Baltulis, Grāmatvedības jēdzienu skaidrojošā vārdnīca, Rīga: „Avots”, 2005.

4.      V. Roldugins, Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca, Rīga: „Jumava”, 2004.

5.      Interneta resurss, Nauda,  skatīts 19.05.2010., www.vikipedia.lv

6.      Bikse V. Nauda un bankas. -  Rīga: Valsts Administrācijas skola, 1994. 74.lpp.

7.      Libermanis G. Nauda, Inflācija, valūtas kurss. - Rīga: SIA Kamene, 1995. - 3 - 18.lpp.

8.      Zālītis U., Finanses un kredīts –Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2007. - 287 lpp.