11.1. Naudas vēsture, veidi un funkcijas

11.1.1. Terminu definīcijas

Šādas definīcijas piedāvā Ekonomikas un finanšu vārdnīca:

Nauda- aktīvu kopums, kurus izmanto darījumu veikšanai – pieņem preču un pakalpojumu apmaksai vai parādu dzēšanai. [1;135]

Naudas funkcijas – uzdevumi, kurus nauda pilda kā īpaša prece naudas tirgū.[1;135]

Naudas tirgus – tirgus, kura slēdz līgumus par finanšu instrumentu pirkšanu un pārdošanu ar termiņu līdz vienam gadam.[1;135]

Grāmatvedības terminu vārdnīcā atrodama šāda definīcija:

Naudas līdzekļi – uzņēmuma rīcībā esošā skaidrā nauda (ieskaitot ārvalstu valūtu) un ieguldījumi bankās, kurus uzņēmums nekavējoties izmantot maksājumiem.[2;97]

Savukārt grāmatvedības jēdzienu skaidrojošā vārdnīca piedāvā šādus skaidrojumus:

Nauda – īpaša prece, kas ir apgrozības līdzeklis, vērtības mērs un vērtības uzkrāšanas līdzeklis.[3;86]

Naudas apgrozība – nepārtraukta naudas kustība, par precēm un pakalpojumiem veicot skaidras naudas maksājumus un bezskaidras naudas norēķini.[3;86]

Starptautiskās biznesa skaidrojošās vārdnīcas sniegtā definīcija:

Nauda – maiņas līdzeklis, ko pārdevēji izmanto kā vispārēju ekvivalentu. Ar tā palīdzību tiek izteikta visu citu preču vērtība. Nauda funkcionē kā uzskaites vērtība, maksājuma līdzeklis un uzkrāšanas līdzeklis.[4;168]