9.2. Apdrošināšanas, pensiju sistēmas un ieguldījumu fondu būtība

9.2.1. Termini un definīcijas

Pensijas vecums - vecums, kad persona likumā noteiktā kārtībā ir tiesīga pieprasīt vecuma pensiju.

Pensiju kapitāls - personas sociālās apdrošināšanas kontā reģistrētās iemaksu summas.

Privātais pensiju fonds - bezpeļņas finanšu un kredīta akciju sabiedrība, kas saskaņā ar likumu "Par privātajiem pensiju fondiem" un pensiju plāniem uzkrāj un iegulda pensiju plānu dalībnieku pašu izdarītās un viņu labā brīvprātīgi izdarītās naudas līdzekļu iemaksas, lai nodrošinātu šiem dalībniekiem vecuma papildpensijas kapitālu

Sabalansēta ieguldījumu politika - pensiju kapitāla pārvaldīšanas noteikumi, saskaņā ar kuriem pensiju līdzekļu tiek ieguldīti finanšu kapitāla tirgos tā, lai peļņas gūšana un ar to saistītā nenoteiktība (risks) būtu līdzsvarā ar pensiju kapitāla saglabāšanu un ieguldījumu drošību.

Valsts fondētā pensija - vecuma pensijas daļa, kuru veido uzkrātais fondētās pensijas kapitāls.

Valsts fondēto pensiju shēma - valsts organizēts iemaksu veikšanas, iemaksāto līdzekļu administrēšanas un pensiju izmaksas pasākumu kopums, kas, nepalielinot kopējo iemaksu apmēru vecuma pensijām, dod iespēju iegūt papildu pensijas kapitālu, daļu no iemaksām vecuma pensijām ieguldot vērtspapīros u.c. aktīvos.

Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks - sociāli apdrošināta persona, kas piedalās valsts fondēto pensiju shēmas jeb 2.pensiju līmeņa darbībā.

Iemaksu likme - 2.līmenim novirzītie procenti no iemaksu objekta, kurus nosaka Valsts fondēto pensiju likums.

Iemaksu objekts - Fiziskās personas ienākums, vai MK noteiktā summa, no kuras veicamas un/ vai veiktas iemaksas sociālajai apdrošināšanai.

Ienesīgums - sākotnējā ieguldījuma pieaugums, kas parasti ir izteikts gada procentos.

Ieguldījumu fondu daļa jeb ieguldījumu apliecība ir ieguldījumu sabiedrības emitēts vērtspapīrs, kas apliecina ieguldītāja līdzdalību kādā noteiktā ieguldījuma fondā.

Ieguldītājs - persona, kas savā vārdā un uz sava rēķina iegūst vērtspapīros nostiprinātās tiesības.

Ieguldījumu plāns ir iepriekš apstiprināts ieguldījumu noteikumu kopums, kas ir izklāstīts ieguldījumu plāna prospektā, un saskaņā ar kuru notiek shēmas līdzekļu ieguldīšana. Katrs līdzekļu pārvaldītājs (izņemot Valsts kasi pārejas periodā) var piedāvāt vienu vai vairākus ieguldījumu plānus.

Ieguldījumu plāna daļa ir ieguldījumu plāna uzskaites vienība, kas tiek izmantota ieguldījumu plāna līdzekļu uzskaitei un darījumos ar šiem līdzekļiem. Visu ieguldījumu plāna līdzekļi un 2.līmeņa dalībnieku pensijas kapitāls tiek izteikti ieguldījumu plāna daļās.

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks - līdzekļu pārvaldītāju pilnvarota persona fiziska persona, kas rūpējas, lai līdzekļi tiktu ieguldīti atbilstoši ieguldījumu plāna prospektam, likumam un līgumam.

Ieguldījumu plāna daļas vērtība - katra ieguldījumu plāna vienas daļas vērtība plāna darbības uzsākšanas brīdī ir 1 lats. Turpmāk plāna daļas vērtība mainās atkarībā no ieguldījumu plāna darbības rezultātiem.” [5.]