Topic outline

 • General

  Programmas anotācija
  Programmas saturs nodrošinās metodisko atbalstu profesionālajā izglītībā iesaistītajiem skolotājiem profesionālās angļu valodas pilnveidei, skolotājiem būs iespēja padziļināt izpratni par valodu, gūt ieskatu semantikā un pragmatikā, valodas lietojuma kontekstā, vārdu nozīmju dažādībā un mainīgumā. Nodarbībās tiks piedāvāti konkrēti uzdevumi un paņēmieni, lai skolotājiem būtu iespēja paplašināt un pilnveidot angļu valodas vārdu krājumu un papildināt savas zināšanas par dažādās profesijās nepieciešamajām darba prasmēm, par dažādības aspektiem darba tirgū, tūrisma industrijā un starpkultūru komunikācijā. Skolotāji aktīvi izmantos valodu nodarbību laikā modelētajās situācijās un varēs piemērot situācijas darbam klasē.
  Programmas mērķis:
  Pilnveidot angļu valodas kā svešvalodas skolotāju profesionālo meistarību angļu valodas izpratnē un lietojumā darba tirgus, ceļošanas, viesmīlības un starpkultūru komunikācijas kontekstā.
  Plānotie rezultāti:
  Sekmīgi apgūstot programmu, pedagogi būs:
  • aktualizējuši un pilnveidojuši integrētās angļu valodas prasmes (klausīšanos, lasīšanu, runāšanu un rakstīšanu);
  • padziļinājuši izpratni par angļu valodas lietojuma kontekstu, vārdu nozīmju dažādību un mainīgumu kontekstā;
  • guvuši ieskatu semantikā un pragmatikā, standarta un nestandarta valodas lietošanā;
  • paplašinājuši un pilnveidojuši angļu valodas vārdu krājumu par dažādās profesijās nepieciešamajām darba prasmēm, par dažādības aspektiem darba tirgū, tūrisma industrijā un starpkultūru komunikācijā;
  • pilnveidojuši prasmes adaptēt, pilnveidot un īstenot apgūtās tēmas angļu valodas mācību procesā profesionālajā izglītībā atbilstoši Valsts izglītības standartiem un izglītības situācijai;
  • pievērsuši uzmanību jaunāko metožu un informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanai valodu nodarbību laikā modelētās situācijās un varēs piemērot situācijas darbam klasē.

 • Topic 1

  Valodas izpratne un lietojums. Valodas prasmju attīstība.
  Valodas pielietojuma aspekti: tipiskākās valodas kļūdas, ieskats semantikā un pragmatikā, valodas lietojums kontekstā, vārdu nozīmju dažādība un mainīgums kontekstā, standarta un nestandarta valodas lietošana, tautas izteiksmes līdzekļi.

 • Topic 2

  Darba tirgus.
  Dažādās profesijās nepieciešamās darba prasmes, dažādības (dzimums, vecums, tautība, u.c.) aspekti organizācijā. Komunikācijas problēmu risināšana uzņēmumā. Darba tirgus tendences, darba meklēšanas process, CV, darba intervijas. Dažādu skaitļu un ciparu pielietojums darba vidē.

 • Topic 3

  Ceļošana un viesmīlība.
  Nacionālie stereotipi un viesu uzņemšanas tradīcijas. Ceļošana, problēmsituācijas ceļojumu laikā, nacionālā identitāte un vērtības, tūrisma industrija un politika. Leksiskie uzdevumi, idiomas, gramatikas prasmju pilnveide. Rakstīšanas prasmju pilnveide, eseju, sacerējumu rakstīšanas vadlīnijas darbā ar skolēniem.

 • Topic 4

  Starpkultūru komunikācija.
  Starpkultūru komunikācijas nozīme. Kas ir kultūra un subkultūra? Dažādība. Kā rodas stereotipi un aizspriedumi? Kas ir kultūras šoks? Kā risināt starpkultūru konfliktus? Kāda nozīme starpkultūru izglītībā ir verbālai un neverbālai komunikācijai? Multikulturālā aspekta ievērošana, sastādot mācību programmu.