Projektā sasniegtie rezultāti

ESF projekts
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana”
(Vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003)
PEDAGOGU PROFESIONĀLĀ PILNVEIDES
B PROGRAMMAS
„PĀRMAIŅU UN KVALITĀTES VADĪBA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ”
I modulis- 54 stundas
„PĀRMAIŅU UN KVALITĀTES VADĪBAS PAMATI”

Click proj_rez_izv.pdf link to view the file.