Pārsteidzošās figūras – leņķis un trijstūris.

9 stundas

Tematiskais plānojums

Nr.

Tematā sasniedzamais rezultāts no programmas

Stundas temats

Stundā sasniedzamais rezultāts

Atbalsta materiāli

Mācību līdzekļi

Komentāri un ieteikumi

Uzd. nr.

Citi atbalsta materiāli

Trigonometriskās funkciju vērtības vienības riņķī

1. 

Izprot pagrieziena leņķa jēdzienu.

Lieto trigonometrisko funkciju

definīcijas vienības riņķī.

Izmantojot kalkulatoru, datoru vai

tabulas, atrod leņķa lielumu, ja zināmas

tā trigonometrisko funkciju vērtības un

otrādi.

Izmanto vienības riņķi, lai noteiktu

sakarības starp trigonometrisko funkciju

vērtībām.

Kas tas ir – pagrieziena leņķis?

Zina, kā veidojas vienības riņķa līnija.

1.

VM. Pagrieziena leņķis.

Lieto leņķa jēdziena paplašinājumu I un II kvadrantā.

Noskaidro, ko nozīmē pagrieziena leņķis.

Zīmē pozitīvus un negatīvus pagrieziena leņķus, izmantojot vienības riņķa līniju.

2. 

Trigonometrisko funkciju definīcijas.

Zina trigonometrisko funkciju definīcijas vienības riņķī.

2.

VM. Trigonometriskās funkcijas vienības riņķī I.

Iegūst sakarības trigonometrisko funkciju vērtību zīmēm vienības riņķī.

Nosaka trigonometrisko funkciju vērtības, izmantojot vienības riņķi.

3. 

Trigonometrisko funkciju vērtības

Nosaka leņķu lielumus, ja zināmas to trigonometrisko funkciju vērtības, izmantojot kalkulatoru vai datoru.

3.

VM. Trigonometriskās funkcijas vienības riņķī II.

Nepieciešami kalkulatori vai datori (vismaz 1 katram pārim).

Konstruē leņķus vienības riņķī, ja zināmas to trigonometriskās vērtības.

Sinusu un kosinusa teorēmas

4. 

Lieto sinusu teorēmu, kosinusu

teorēmu.

Aprēķina trijstūrī ievilktas un ap

trijstūri apvilktas riņķa līnijas rādiusu.

Atrod uzziņas literatūrā

nepieciešamās formulas, lai aprēķinātu

trijstūra elementus un laukumu.

Sinusu un kosinusa teorēmas.

Iegūst sinusu un kosinusa teorēmas, pierādot tās.

4.

5.

6.

VM. Trijstūra mediānas, bisektrises, augstumi, malu vidusperpendikuli.

VM. Ievilkts / apvilkts trijstūris.

Geonext faili

PowerPoint prezentācija „Trijstūru veidi”

Var piedāvāt pusei skolēnu pierādīt sinusu teorēmu, bet otrai pusei – kosinusa teorēmu. Pēc tam apvienoties pāros, lai katrā būtu abas teorēmas. Katrs izstāsta savu teorēmu un pierādījumu, atbild uz jautājumiem, bet otrs stāstījuma laikā pieraksta pierādījumu. (svarīgi ir mācīt skolēniem lietot pareizu matemātisku valodu, t.i., runāt, stāstīt!)

Aprēķina trijstūra elementus, izmantojot iegūtās teorēmas.

5. 

Trijstūra elementu aprēķināšana, izmantojot sinusu un kosinusa teorēmas

Aprēķina trijstūra elementus.

7.

Geonext faili T-4.1., T-4.2., T-4.3., T-4.4.

PowerPoint prezentācija „Taisnleņķa trijstūris un tā elementu aprēķināšana”

Datori ar Geonext programmu.

Var uzdot skolēniem mājā atkārtot par taisnleņķa trijstūri un tā elementu aprēķināšanu, izmantojot prezentāciju.

Izmanto IT ģeometrijas zīmējumu veidošanā.

Atrod uzziņas literatūrā vajadzīgās formulas.

Trijstūra elementu aprēķināšana

6. 

Veido aprakstam atbilstošus

zīmējumus, lietojot pieņemtos

apzīmējumus vienāda garuma nogriežņu

un vienādu leņķu attēlošanai.

Plāno risinājumu, aprēķinot trijstūra

elementus un laukumu.

Aprēķina trijstūra elementus un laukumu.

Novērtē skaitliskās atbildes

precizitātes nozīmi teorētiskos un

praktiskos uzdevumos.

Sadarbojas, veicot pētnieciskos un

praktiskos darbus par trijstūriem.

Prezentē pētnieciskos un praktiskos

darbos par trijstūriem iegūtos rezultātus.

Atrisina praktiska satura uzdevumus,

izmantojot sakarības trijstūrī.

Trijstūra elementu aprēķināšana.

Veido uzdevuma nosacījumiem atbilstošus zīmējumus.

8.

9.

Aprēķina trijstūra elementus.

7. 

Trijstūris – palīgs mērījumos

Plāno savu darbību praktiskas problēmas atrisināšanai

10.

Geonext fails

Nepieciešams nodrošināt ar vajadzīgajiem materiāliem Mērītāja izgatavošanai (skat.uzd.).

Svarīgi pievērst skolēnu uzmanību matemātiskā modeļa nozīmei praktiska satura uzdevumu risināšanā.

Sadarbojas, veicot praktisko darbu dabā.

Atrisina praktiska satura uzdevumu par trijstūra sakarību izmantošanu mērījumos dabā.

8. 

Prezentē praktiskā darba rezultātus.

Skolotājam ir iespēja uzdevumu vienkāršot vai papildināt ar uzdevumiem par mērvienībām atkarībā no skolēnu spējām un sagatavotības.

Novērtē un izdara secinājumus par praktiskajā darbā iegūtajiem rezultātiem.

9.

Nobeiguma pārbaudes darbs.

ND

Var izmantot projekta piedāvāto ND.

Last modified: Wednesday, 25 July 2012, 5:04 AM