ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ logo_LU

logo_Projekts


Irina Bausova

 

Lietišķā spēle "Mēžs”

Materiāls izstrādāts 
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība” 
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana” 
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu 
kompetences paaugstināšana” 
Latvijas Universitātes realizētā projekta 
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu 
kompetences paaugstināšana” 
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003, 
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.

 

Rīga, 2010

 

 

 

 

 

 

 

Lietišķā spēle

Lietišķā spēle "Mēžs" dod iespēju iegūt praktiskās iemaņas mežu apsaimniekošanā, plānot savu darbību ilgākā laika posmā, iegūt priekšstatu par racionālu dabas resursu izmantošanu.

http://www.flickr.com/

Spēles noteikumi

Spēli sākot, Jūsu rīcībā ir 50 ha zemes, no tiem 20 ha aizņem mežs, 10 ha – krūmāji un 20 ha – aramzemes. Mežs ir apmēram 60 gadus vecs, un tā vērtība ir 600 000 naudas vienības (1 ha – 30 000).

Jūsu darbības iespējamās pamatstratēģijas:


1) esošo mežu un krūmājus neizcirst un nodarboties ar lauksaimniecisko ražošanu;

2) saglabāt 20 ha meža, izcirst 10 ha krūmājus, šo platību pievienot aramzemei vai apstādīt ar mežu;


3) izcirst (uzreiz vai pakāpeniski) esošos 20 ha meža un 10 ha krūmājus un šo platību apstādīt ar mežu vai arī pievienot aramzemei.

Meža izciršana nepieciešams iegādāties tehniku.

Tehnikas veidi, jauda, cena un kalpošanas laiks

Tehnikas veidi, jauda, cena un kalpošanas laiks

Tātad no 1 ha meža var iegūt 1000 kub.m, bet no 1 ha krūmāju – 500 kub.m kokmateriālu. Ar šo tehniku un tām pašām izmaksām var izcirst divas reizes divas reizes lielāku platību ar krūmājiem.

Var cirst 1, 2, 3 utt. ha meža vai krūmu. Ja Jūs gadā gribat izcirst vairāk kā 1 ha, nepieciešams algot darbaspēku, kuram par 1 kub.m kokmateriālu jāmaksā 1 naudas vienība.

Izcirsto meža, krūmāju zemes platību, kā arī aramzemei Jūs varat apstādīt ar mežu, kura vērtība spēles laikā augs. Apstādīšanas izmaksas: 1 ha – 1000. Šo pasākumu stimulē valsts, izmaksājot kompensāciju: 1 ha – 200. Meža vērtības pieaugums dots tabulā.

Ja izcirtumu Jūs gribat pārvērst aramzemē un ražot lauksaimniecības produkciju, tad 1 ha izmaksā 100.

http://www.flickr.com/

Kokmateriālu cenas un ienākumi no lauksaimniecības produkcijas realizācijas atkarīgas no piedāvājuma.

Meža vērtība

Meža vērtība

Kokmateriālu cena

Kokmateriālu cena

Ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas

Ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas

Katru gadu saimnieciskā un finansiālā darbība jāparāda tabulās.

Sākot spēli, rēķina bankā nav. Tas nozīmē, ka vajadzīgās tehnikas iegādei un darbaspēka apmaksai Jums jāņem kredīts. Šo kredītu veido sekojoši izdevumi:

– tehnikas iegādei,

– tehnikas uzturēšanai darba kārtībā,

– darbaspēka apmaksai,

– meža stādīšanai,

– izcirtuma pārvēršanai aramzemē.

Par kredītu gadā jāmaksā 20% no kredīta summas. Tikai pēc tam jāpieskaita gada ienākumi:

– par realizētajiem kokmateriāliem,

– no lauksaimnieciskās ražošanas,

– kompensācija par jaunā meža stādīšanu.

Rezultātā iegūst rēķinu bankā uz gada beigām.

Saimnieciskās darbības uzskaite

Saimnieciskās darbības uzskaite

Finansiālās darbības uzskaite

Finansiālās darbības uzskaite


Ieteikumi spēles vadītājam

Vispirms spēles vadītājam jāizskaidro iespējamās saimnieciskās darbības stratēģijas.

Katrā spēles gadā vadītājam jāreģistrē kokmateriālu daudzums no katras saimniecības atsevišķi iekšējā un ārējā tirgū, jāaprēķina vidējais kokmateriālu daudzums katrā tirgū un jāpaziņo dalībniekiem 1 kub.m kokmateriālu cena. Vadītājam jāaprēķina arī vidējā aramzemes platība uz vienu saimniecību un jāpaziņo lauksaimnieciskās ražošanas gada ienākumi no 1 ha aramzemes.

Pēcspēles analīze.

Lietišķā spēle „Mežs” ir viena no komplicētākajām spēlēm, jo tās dalībniekam jāpieņem lēmumi par vairākiem darbības virzieniem, ņemot vērā iekšējā un ārējā kokmateriālu tirgus un lauksaimnieciskās produkcijas tirgus stāvokli.

Apskatīsim spēles noteikumos minētās pamatstratēģijas.

1. Lauksaimniecības stratēģija, tas nozīmē, ka spēles dalībnieks esošos mežus un krūmus neizcērt un nodarbojas tikai ar lauksaimniecisko ražošanu. Viens no izspēles variantiem parādīts tabulās, pie nosacījuma, ka pārējie spēles dalībnieki pamazām atsakās no lauksaimnieciskās ražošanas un pāriet uz mežu apsaimniekošanu. Un tā izvēloties šo stratēģiju 6 gados iespējams iegūt aptuveni 34 000 naudas vienību. Meža vērtība šajos gados sasniegusi 36 000 par 1 ha un kopumā ir 720 000 naudas vienību.

2. Lauksaimniecības stratēģija, palielinot aramzemes platību. Spēles dalībnieks saglabā 20 ha meža, izcērt 10 ha krūmājus un šo platību pārvērš aramzemē. Saimnieciskās un finansiālās darbības uzskaite parādīta tabulās. Šādi saimniekojot 6 gados pie labvēlīgiem apstākļiem rēķins bankā sasniedz aptuveni 235 000 naudas vienību (tas ir 6,5 reizes vairāk nekā 1. stratēģijā) un meža vērtība sasniegusi 720 000 naudas vienību.

3. Jauktā stratēģija, kura no iepriekšējās atšķiras ar to, ka krūmus izcērt pirmajā gadā un šajos 10 ha iestāda jaunu mežu, ceturtajā gadā apmežo arī aramzemi. Līdz ar to spēles beigās rēķins bankā ir aptuveni 200 000 naudas vienību, bet meža kopējā vērtība ir 761 000, kura sastāv no 720 000 (vecais mežs) plus 16 000 (10 ha 5 gadus veca jaunaudze) un 25 000 (20 ha 3 gadus veca jaunaudze).

4. Meža izstrādes stratēģija. Tā paredz uzreiz vai pakāpeniski izcirst 20 ha veco mežu un krūmus un brīvās platības apstādīt ar jaunu mežu. Ar vienu no šādas saimniekošanas variantiem iepazīstina tabulas. Kā redzams, rēķins bankā sešu gadu laikā sasniedz gandrīz 670 000 naudas vienību, bet jaunaudzes kopējā vērtība ir 82 250.

Šeit apskatījām tikai pamatstratēģijas. Spēles variantu var būt ārkārtīgi daudz, līdz ar to viens spēles dalībnieks ar interesi var šajā spēlē piedalīties vairākkārt.


Saimnieciskās darbības uzskaite (1. stratēģija)

Saimnieciskās darbības uzskaite (1. stratēģija)

Finansiālās darbības uzskaite (1. stratēģija)

 

Finansiālās darbības uzskaite (1. stratēģija)

Saimnieciskās darbības uzskaite (2. stratēģija)

Saimnieciskās darbības uzskaite (2. stratēģija)

 

Finansiālās darbības uzskaite (2. stratēģija)

Finansiālās darbības uzskaite (2. stratēģija)

 

Saimnieciskās darbības uzskaite (3. stratēģija)

Saimnieciskās darbības uzskaite (3. stratēģija)

 

Finansiālās darbības uzskaite (3. stratēģija)

Finansiālās darbības uzskaite (3. stratēģija)

 

Saimnieciskās darbības uzskaite (4. stratēģija)

Saimnieciskās darbības uzskaite (4. stratēģija)

 

Finansiālās darbības uzskaite (4. stratēģija)

Finansiālās darbības uzskaite (4. stratēģija)

 

Last modified: Wednesday, 25 July 2012, 5:04 AM